Välkommen att teckna Aktier i Raybased


Raybased gör fastigheter SMARTA

Kort om Raybased

Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt och kostnadseffektivt! Istället för att dra kilometervis med kabel och göra dyra genomföringar så arbetar Raybased trådlöst.

Med Raybaseds lösning uppfylls fyra viktiga behov:

1. Ett bättre inomhusklimat som ökar hyresgästens trivsel och produktivitet.
2. Minskad energiförbrukning
3. Minskade CO2 utsläpp
4. Minskade kostnader för fastighetsskötsel och underhåll

Minskade kostnader och nöjda hyresgäster leder till ökad lönsamhet genom att det så kallade driftsnettot för fastigheten ökar. Om driftsnettot ökar med en krona så ökar fastighetsvärdet med ca 20 – 25 kronor. Raybased skapar värde för både fastighetsägaren och hyresgästen samtidigt som utsläppen av CO2 minskar.

Bakgrund och Motiv

Enlig EU’s nya byggnadsdirektiv skall att ALLA byggnader som byggs från 31/12, 2020 vara “nearly zero energy buildings” samt att alla befintliga byggnader inom EU skall “de-karboniseras”, dvs att de skall energieffektiviseras kraftigt för att minska utsläppen av CO2. I dagsläget så står befintliga fastigheter för 40% av EUs totala energianvändning och för ca 38% av EUs totala CO2 utsläpp.

Raybased levererar de lösningar som föreskrivs i EUs nya byggnadsdirektiv, enkelt och kostnadseffektivt!

Vi människor behöver SMARTA byggnader. Inte bara i Norden, utan i hela världen. Det handlar inte bara om komfort, produktivitet och ekonomi, utan det är kanske den viktigaste komponenten för en fossilfri värld, helt i paritet med förnyelsebar energi och hållbara transporter. Marknaden för SMARTA byggnader växer och kommer att explodera. Raybased levererar SMARTA byggnader, Enkelt!

Raybased är inne i ett expansivt skede och för dialoger med ett flertal stora aktörer på fastighetsmarknaden. För att snabba på denna expansion har bolagets styrelse beslutat om nyemission.

Välkomna att teckna aktier i Raybased

Jonas Almquist, VD Raybased AB(Svenska) Emissionen i sammandrag

(Svenska) Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen:
24,56 MSEK före emissionskostnader.

(Svenska) Emissionsvillkor i Företrädesmissionen:
För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie.

(Svenska) Teckningskurs:
1,8 SEK per Aktie.

(Svenska) Teckningstid:
8 - 22 februari 2019.

(Svenska) Handel i teckningsrätter:
8 - 20 februari 2019.

(Svenska) Handel i Betald Tecknad Aktie (”BTA”):
8 februari 2019 till och med registrering på Bolagsverket.