Välkommen att teckna Aktier i Raybased


Raybased – En enkel väg till en smartare fastighet

Kort om Raybased

Raybased utvecklar och säljer ett öppet, trådlöst nätverk för fastighetsstyrning, som på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter avseende t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med och kan samordna befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration med Internet-of-Things-tjänster (IoT).

Bolagets trådlösa fastighetsstyrningssystem ger en lösning på de problem och utmaningar, som förknippas med befintliga trådbundna och trådlösa system för fastighetsstyrning, d.v.s. bland annat komplexitet och kostnad för trådbundna system samt begränsningar i trådlösa system. Raybaseds trådlösa system, som är uppbyggt av mjukvara med en hårdvaruplattform som grund, kombinerar den höga prestandan, tillförlitligheten, robustheten och tillgängligheten hos trådbundna system med flexibiliteten, användarvänligheten och den attraktiva kostnads- och investeringsutgiftsnivån hos befintliga trådlösa system – en kombination av egenskaper som inte tidigare existerat.

Raybaseds plattform uppvisar ett antal innovativa egenskaper och kundfördelar, som förbättrar situationen för fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren och hyrestagaren relativt andra system.

1.) Bolagets system kan till följd av sin flexibilitet och kompatibilitet enkelt anpassas och kompletteras efter kundens önskemål och behov och i takt med framtida förändringar i den tekniska utvecklingen. Det kan enkelt integreras med andra system till en helhet och möjliggör enkel anslutning av elektriska komponenter och appar etc. inom ramen för IoT.

2.) Systemet är även till följd av sin uppbyggnad kostnadseffektivt i installation, drift, underhåll och uppdatering etc. liksom vid anslutning av tredjepartsprodukter inom ramen för t.ex. IoT och uppvisar låga investeringsutgifter relativt sett. Fastighetsstyrnings-
system möjliggör reducering av kostnader i drift och underhåll av fastigheter. Genom att tillämpa IoT och trådlösa system för fastighetsstyrning, som det Raybased erbjuder, sänks kostnaderna betydligt relativt trådbundna system. Möjligheten att erbjuda digitala mervärdestjänster till hyrestagaren i form av IoT-produkter etc. i smarta byggnader kan dessutom motivera hyresavgiftshöjningar. Sammantaget kan dessa kostnads- och intäktsposter förbättra fastighetens driftsnetto.

3.) Plattformen erbjuder vidare användarvänlig, digital fastighetsförvaltning i realtid via praktiska användargränssnitt, även på distans via Internet. Systemet använder också avancerade hjälpmedel, vilka vid installation och integrering reducerar kraven på specialkunskaper och förenklar processen. Plattformen är också till följd av sin uppbyggnad enkel att drifta och underhålla etc. Systemet öppnar vidare upp oändliga möjligheter för övervakning, mätning, styrning och optimering av elektriska funktioner i fastigheter på basis av anslutning av smarta IoT-tjänster och anpassning av systemet till användaren. Systemet kan också automatiskt skapa en miljö, anpassad efter användarens preferenser och beteenden för att höja effektivitet och komfort. Med systemet kan smarta byggnader skapas liksom smarta städer. Systemet optimerar inte bara separata funktioner avseende t.ex. värme och belysning i den aktuella fastigheten utan också hela fastigheten sammantaget på ett lönsamt sätt.

4.) Systemet ger fastighetsägaren och fastighetsanvändaren även ett verktyg för reducering av materialåtgång vid installationen och en minskning av miljöavtrycket.

Emissionens bakgrund och motiv

Raybased har som mål att under 2018 öka omsättningen väsentligt. Utförda installationer ger goda förutsättningar för följdaffärer under 2018. Ytterligare funktionalitet kommer att utvecklas under 2018, vilket bedöms ge ökade möjligheter för Raybased. Omsättnings-
ökningen accelereras av de samarbeten, som bolaget har med bland annat Bravida och Telenor. Raybased har som mål att bli ett globalt teknologiledande bolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning.

Raybased genomför en emission om högst 16,74 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för aktieägarna och möjlighet för allmänheten att teckna utan företrädesrätt. Syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra för Raybased att expandera genom att vidareutveckla och effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess och support samt intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggandet på bolagets målmarknader, bl.a. via samarbetspartners. Emissionslikviden är även avsedd för kundanpassad vidareutveckling, förbättring, optimering och kostnadsoptimering av mjukvaran samt kostnadsoptimering och anpassning av hårdvaran liksom för att täcka övriga löpande rörelsekostnader samt kvitta skulder om 1,24 MSEK till del av ledning och styrelse mot aktier i företrädesemissionen liksom återbetala ett brygglån om 4,0 MSEK. Det togs upp i april i syfte att tidigare kunna höja takten för offensiva satsningar samt skapa trygghet i driften.

Teckningsförbindelser om 4,00 MSEK och garantiåtaganden på 9,39 MSEK, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet om högst 16,74 MSEK, har avtalats.

Varför investera i Raybased

Raybaseds trådlösa system för fastighetsstyrning kombinerar den höga prestandan, tillförlitligheten, robustheten och tillgängligheten hos trådbundna system med flexibiliteten, användarvänligheten och den attraktiva kostnads- och investeringsutgiftsnivån hos befintliga trådlösa system – en kombination av egenskaper som inte tidigare existerat.

Raybaseds plattform uppvisar ett antal innovativa egenskaper och kundfördelar, som förbättrar situationen för fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren och hyrestagaren relativt andra system.

Marknadspotentialen är betydande. Nya, strängare europeiska och nationella lagar om energieffektivitet och reducering av bland annat koldioxidutsläpp driver marknadstillväxten för fastighetsstyrnings-
system liksom ett stort och växande fastighetsbestånd med ett betydande renoveringsbehov, vilket ofta inkluderar energi-
effektiviseringar. Kommersiella marknadsdrivkrafter återfinns i det faktum att fastighetsstyrningssystem bl.a. möjliggör reducering av kostnader i drift och underhåll för fastigheter, vilket i synnerhet gäller trådlösa system, som det Raybased erbjuder, vilket system även kan motivera en höjning av hyresavgifterna.

Raybased har knutit till sig ett antal viktiga samarbetspartners – till vilka räknas Bravida, Telenor, Serneke, Ericsson och Microsoft – inom främst marknadsföring och sälj men även inom installation, drift och service. Dessa samarbetspartners har ofta en direkt relation till fastighets- och byggmarknaden och en bred kundportfölj.

Raybased har på kort tid ackumulerat en god kundbas, där ett antal kunder – AMF Fastigheter, Bravida, Castellum, Net Port Science Park, Västfastigheter – redan är återkommande. Affärer har gjorts med ett antal större fastighetsbolag.

Träffa Raybased

Göteborg
Den 8 maj med Aktiespararna (pågår 8.00-20.30, Raybaseds presentation äger rum 9.00-9.30) på Svenska Mässan: lokal G4, Mässans Gata 24; anmälan insändes till event@aktiespararna.se, alternativt ring 08-5065 1500

Malmö
Den 22 maj med Aktiespararna (pågår 8.00-19.00, Raybased presenteras 15.40-16.10) på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8; anmälan insändes till event@aktiespararna.se, alternativt ring 08-5065 1500

 

 

Teckna dina aktier direkt på Webben!

Med hjälp av Bank-ID kan du via signrportal.se teckna dina aktier i Raybased online!

Emissionen i sammandrag

Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen:
16,74 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsvillkor i Företrädesmissionen:
För varje på avstämnings-
dagen innehavd aktie erhålles sex tecknings-
rätter. Det krävs sju teckningsrätter för teckning av en ny Aktie.

Teckningskurs:
2,45 SEK per Aktie.

Teckningstid:
8 - 25 maj 2018.

Handel i teckningsrätter:
8 - 23 maj 2018.

Handel i Betald Tecknad Aktie (”BTA”):
Från och med 8 maj 2018 till dess Företrädes-
emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till Aktier sker, vilket beräknas ske omkring vecka 25.

Värdering baserat på emissionskursen:
19,5 MSEK

Listat på:
Aktietorget