Riktad nyemission i Raybased AB 

sep 22, 2016 | Raybased Nyheter

Igår, den 21 september 2016, hölls ett styrelsemöte i Raybased AB varvid det tidigare  beslutet, från styrelsemötet den 24 augusti 2016, om en riktad nyemission om högst 600  000 aktier, motsvarande ett ökat aktiekapital om 90 000 SEK, konfirmerades. Beslutet den  24 augusti 2016 fattades med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 april 2016. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt  och riktas till en begränsad krets investerare.  

Aktierna tecknas till en kurs om 20 kr per aktie, motsvarande 90 procent av den  genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Aktie Torgets officiella kursstatistik  under den period på 20 handelsdagar som slutade den 9 september 2016. Teckningstiden  började den 15 augusti för den riktade emissionen och avslutades den 9 september.   Emissionen görs genom kontanter (ej kvittningar) med likviddag den 23 september och  innebär en utspädning om 10,0467 % samtidigt som bolaget tillförs 12 Mkr i likvida medel.  Motivet till den riktade nyemissionen var att, tids‐ och kostnadseffektivt, tillföra Raybased  kapital med avsikt att stärka likviditeten för att kunna ta steget att starta volymproduktion.

Raybased har tidigare beställt tillverkning av de verktyg som behövs för volymproduktion av  plastdetaljer samt nu lagt en order för volymproduktion hos vår partner för tillverkning av  elektronik, Orbit One AB. Leveranser i hög volym väntas kunna starta i oktober.

VD Lars Granbom kommenterar:
”Att långsiktiga ägare är med och tar en stor del av nyemissionen är en viktig bekräftelse av  vår teknologi och potential i Raybased.”

Bolaget har nu 6 028 000 aktier och aktiekapitalet är 904 200 kr.

Följande investerare har köpt aktier i den riktade nyemissionen;   Christian Berger 163 000 st, Peter Karlsson 125 000 st, Andreas Björklund 100 000 st, Tomas  Ängkulle 42 000 st, Göran R Svensson 30 000 st, Britt‐Mari Petersson 26 000 st, Magnus  Olson 13 000 st, Fredik Valfridsson 13 000 st, Pontus Johansson 13 000 st, Magnus Persson  10 000 st, Patrick Backelin 10 000 st, Marcus Kinnander 10 000 st, Kent Ternrud 10 000 st,  Fredrik Åhlander 10 000 st, Patric Blomdahl 10 000 st, Namir Younan 10 000 st, Ingbritt  Wallin 5 000 st.

Nyemissionen kostade 21 000 kr att genomföra.

Styrelsens kontaktpersoner:
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Senaste nyheterna