Kommuniké från årsstämma 2017 i Raybased AB

apr 27, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]VD:s redogörelse
Lennart Olving, VD på Raybased AB, redogjorde för bolagets verksamhet för 2016, som han sammanfattade som ett år där Raybased AB har levererat till de mål som var uppsatta. Därefter beskrev han vilka fokusområden som gäller för organisationen för 2017 vilket i huvudsak är fokus på försäljning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2016 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps­året 2016.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Elmberg Ordf, Jonny Sandberg, Anders Björling, Mats Nyström och Lennart Olving

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 600 000 kronor genom nyemission till marknadsmässiga villkor av högst 4 000 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att deltaga i emissionen.

Beslut om emission av 150 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB i enlighet till bilagt förslag.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 150 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes revisor Gunnar Johansson och till revisorsuppleant valdes David Johansson, Auktoriserade revisorer från Acrevi Revision AB.

Val av nomineringskommitté,
Lars Elmberg                       (Omval sammankallande)
Jan Ryderstam                    (Omval)
Gun-Louise Hogmalm       (Omval)

Mer information lämnas av
Vd Lennart Olving, Raybased AB, tel 0725-486688
e-mail: lennart.olving@raybased.com

Raybased AB (publ)
Raybased AB är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet.
Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida: https://www.raybased.com/

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

 [:]

Senaste nyheterna