Raybased snabbar på expansion med nyemission

maj 16, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, är inne i ett expansivt skede och för dialoger med ett flertal stora aktörer på fastighetsmarknaden. För att möjliggöra och snabba på denna expansion har bolagets styrelse beslutat om nyemission.

Genom att öka investeringarna i marknadsföring i Sverige och internationellt kommer bolaget att kunna visa en större vinst betydligt tidigare än vid en mer försiktig expansion. I takt med den ökade försäljningen kommer utveckling att ske av kundanpassad funktionalitet och systemet kommer att anpassas till nya marknader med marknadsmaterial, installationsmanualer etc.

I kraft av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017 har bolagets styrelse den 16 maj 2017 beslutat att genomföra en nyemission av Units, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 411 200 Units innebärande en aktiekapitalshöjning om 361 680 kr vid full teckning. Vid full teckning, genom teckningsoptioner, tillkommer ytterligare 60 280 kr i aktiekapitalshöjning.

Emissionen är garanterad upp till 80%.

”Nya fastigheter som projekteras idag baseras på digital teknik som ger möjlighet till långtgående fastighetsautomation. Vår bedömning är att Raybaseds trådlösa system utgör det mest konkurrenskraftiga alternativet. Vid renovering av fastigheter utgör Raybaseds trådlösa system, enligt vår bedömning, det enda konkurrenskraftiga alternativet vid en digitalisering av fastigheten, säger Lennart Olving, VD på Raybased.”

Investerare kommer att erbjudas att teckna aktier enligt följande villkor:

 • Rätt att teckna Units skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 24 maj 2017. För fem (5) befintliga aktier i Raybased äger aktieägarna rätt att teckna två (2) Units. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.
 • För en (1) innehavd aktie i bolaget erhålles två (2) Uniträtter. Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en Unit.
 • Innehav av sex (6) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny Aktie i Raybased till en teckningskurs motsvarande 130 procent av teckningskursen för en (1) Aktie i erbjudandet. Erbjudandet gäller från och med den 8 januari 2018 till och med den 31 januari 2018.
 • Sista dagen för handel med aktier som ger rätt till Uniträtter är den 22 maj 2017.
 • Teckning av Units skall ske från och med den 29 maj 2017 till och med den 12 juni 2017.
 • Teckningskursen för Units skall vara 8 kronor per Unit.
 • Teckningskursen för Aktier genom teckningsoptioner TO 1 skall vara 10,40 kronor per Aktie.
 • Handel med Uniträtter kommer att ske på Aktietorget från och med den 29 maj till och med den 8 juni 2017.
 • Handel med BTU sker från och med den 29 maj fram till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Betalning för tecknade Units skall ske genom samtidig betalning, eller vid teckning utan Uniträtter senast på betaldatum som framgår av separat utsänd avräkningsnota. Vid full teckning tillförs bolaget ca 19,3 MSEK och ytterligare ca 4,2 MSEK om TO 1 tecknas, före emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB.
 • För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av Uniträtter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter i) först till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och ii) därefter till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan Uniträtter. Vid överteckning skall tilldelning enligt i) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en ägde per avstämningsdagen och eventuell tilldelning enligt ii) om lägst 500 Units pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse av att teckna.

CEO, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Mer information lämnas av:
Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 MAJ 2017.

 

 

 [:]

Senaste nyheterna