Offentliggörande av Memorandum inför emission av Units

maj 26, 2017 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB publicerar härmed Memorandum med anledning av bolagets emission av Units. Teckningstiden i emissionen av Units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, inleds den 29 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid fulltecknad initial emission tillförs Raybased totalt 19,3 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 4,2 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 8 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om garanti- och teckningsförbindelser om cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 29 maj – 12 juni 2017.
  • Teckningskurs: 8 SEK per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption.
  • Uniträtter: För en (1) innehavd aktie i bolaget erhålles två (2) Uniträtter. Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en (1) Unit.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 411 200 units.
  • Värdering: Cirka 48 MSEK (pre-money).
  • Garanti- och Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsförbindelser om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är beräknade att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 14 juli 2017.
  • Innehav av sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 10,40 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 8 januari 2018 till och med den 31 januari 2018, detta ska ske genom samtidig kontant betalning.

Memorandum, anmälningssedel och teaser
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och teckningssedel finns tillgängligt på följande sidor: Bolagets hemsida: www.raybased.com, AktieTorgets hemsida: www.aktietorget.se,
Eminova Fondkommissions hemsida: www.eminova.se

Mer Information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna