Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner I Raybased av serie TO 1

feb 13, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Den 31 januari 2018 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i
samband med Raybased AB:s företrädesemission av Units under våren 2017. Totalt nyttjades 79 974
teckningsoptioner och Raybased tillförs således genom tecknings-optionerna 138 622 SEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15 000 SEK.

Detta innebär att 13 329 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Raybased
uppgår därmed till 7 970 289 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 195 543 SEK.

För frågor avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.

Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.


För ytterligare information

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com[:]

Senaste nyheterna