Kommuniké från årsstämma 2018 i Raybased AB

mar 2, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]VD:s redogörelse
Lennart Olving, VD på Raybased AB, redogjorde för bolagets verksamhet för 2017, som han sammanfattade som ett år där Raybased AB har levererat till de mål som var uppsatta. Därefter beskrev han vilka fokusområden som gäller för organisationen för 2018 vilket i huvudsak är fortsatt fokus på försäljning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps­året 2017.


Val av styrelse
Till styrelseledamöter
Omvaldes: Lars Elmberg Anders Björling, Lennart Olving.
Nyval: Jan R Nilsson, Klas Gustafsson


Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för tillsättande av valberedning.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt.

Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

 

Beslut om emission av 150 000 teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 150 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB


Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes revisor David Johansson, från
Mazars SET Revisionsbyrå AB.


Mer information lämnas av:

Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 – 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com


Om Raybased
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.


Läs mer om företaget på bolagets hemsida: https://www.raybased.com/

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se[:]

Senaste nyheterna