Raybased ökar takten med nyemission

apr 9, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, är inne i en aktiv fas där alltfler fastighetsaktörer uppmärksammat fördelarna med Raybased plattform för digitalisering av fastigheter.

Raybased har som mål att bli ett globalt teknologiledande bolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Utförda installationer ger goda förutsättningar för följdaffärer under 2018 och Raybased har som mål att under 2018 öka omsättningen väsentligt. Ytterligare funktionalitet kommer att utvecklas löpande, vilket bedöms ge ökade möjligheter för Raybased. Omsättningsökningen accelereras av de samarbeten som bolaget har med bland annat Bravida och Telenor.

Syftet med den förestående företrädesemissionen är att accelerera Raybaseds expansion genom att vidareutveckla och effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess, bygga upp supportorganisationen, intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggandet på bolagets målmarknader. Emissionslikviden är även avsedd att möjliggöra kundanpassad vidareutveckling och kostnadsoptimering av mjukvaran, kostnadsoptimering och anpassning av hårdvaran liksom för att täcka övriga löpande rörelsekostnader och till en begränsad del för skuldamortering.

Baserat på bemyndigandet från årsstämman den 2 mars 2018 har bolagets styrelse den 8 april 2018 beslutat att genomföra en nyemission av aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare och möjlighet för allmänheten att teckna utan företrädesrätt. Emissionen omfattar högst 6 831 676 aktier innebärande en aktiekapitalshöjning om 1 024 751,40 kr vid full teckning.

Raybased är i färd med att inhämta teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 16,74 MSEK.

”Bolaget har nu levererat system till många av Sveriges största fastighetsbolag. Detta ger stora möjligheter till följdleveranser. Fastigheter som projekteras idag baseras på digital teknik som ger möjlighet till långtgående fastighetsautomation. Styrelsens bedömning är att Raybaseds trådlösa system utgör det mest konkurrenskraftiga alternativet. Vid renovering av fastigheter utgör Raybaseds trådlösa system, enligt vår bedömning, det enda konkurrenskraftiga alternativet vid en digitalisering av fastigheten. Systemet möjliggör en kraftfull optimering av fastigheten som helhet, säger Lennart Olving, VD på Raybased.”

Investerare kommer att erbjudas att teckna aktier enligt följande villkor:

Sista dagen för handel med aktier med rätt till teckningsrätter är den 2 maj 2018.

Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen är den 3 maj 2018

Rätt att teckna aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen fredagen den 4 maj 2018.

För sju (7) befintliga aktier i Raybased äger aktieägarna rätt att teckna sex (6) nya aktier

Datum för offentliggörande av prospekt, 7 maj 2018

Teckning av aktier skall ske från och med den 8 maj 2018 till och med den 25 maj 2018.

Teckningskursen skall vara 2,45 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktie Torget från och med den 8 maj till och med den 23 maj 2018.

Handel med BTA sker från och med den 8 maj fram till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemiRaybased ökar takten med nyemission – ver03ssionen sker kring 30 maj 2018

Betalning för tecknade aktier med utnyttjande av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under teckningsperioden och vid teckning utan teckningsrätter senast enligt det betaldatum som framgår av separat utsänd avräkningsnota. Vid full teckning tillförs bolaget högst 16,74 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB.

För det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter.
I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och på anmälningssedeln angett detta. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna ägde per avstämningsdagen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer, som ingått s.k. garantiavtal med Bolaget i Företrädesemissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

CEO, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Mer information lämnas av:

Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com


Om Raybased
Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018.

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.[:]

Senaste nyheterna