Utfall av Raybaseds företrädesemission

jun 4, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybased AB (publ) (ticker: RBASE) – som utvecklar och säljer ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation vilket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning – har under maj genomfört en företrädesemission, som tillför bolaget 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen genomfördes inför Raybaseds fortsatta expansion under perioden den 8 – 25 maj med stöd av beslut på styrelsemötet den 8 april, baserat på ett bemyndigande från årsstämman den 2 mars 2018. Totalt inbringar företrädesemissionen 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader.

Med stöd av företrädesrätt har 3 602 382 aktier tecknats, motsvarande 8 825 835,90 SEK före emissionskostnader, d.v.s. 52,73 procent av företrädesemissionen. Utan stöd av företrädesrätt har 923 406 aktier tecknats, motsvarande 2 262 344,70 SEK före emissionskostnader, d.v.s. 13,52 procent av företrädesemissionen. Raybased har från ett antal investerare, större aktieägare samt ledning och styrelse erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp som motsvarar 80,03 procent av det totala beloppet i Företrädesemissionen. Garanter kommer att enligt avtal teckna 941 760 aktier i företrädesemissionen, motsvarande 2 307 312,00 SEK.

”Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter”, säger Lennart Olving CEO för Raybased.

Genom företrädesemissionen emitteras 5 467 548 aktier, varvid antalet aktier i Raybased ökar till 13 437 837 aktier. Aktiekapitalet ökar med 820 132,20 SEK till 2 015 675,55 SEK.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 juni 2018.
[:]

Senaste nyheterna