Raybaseds styrelse föreslår ny koncernstruktur

okt 1, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]I samband med deltagandet i ”Colliers Proptech Accelerator” (PM daterat 10/9-18) förutsätts Techstars LLC genomföra en investering motsvarande 6 % delägande i Raybased. Detta kommer att kräva en ny koncernstruktur eftersom Techstars inte investerar i noterade bolag.

Styrelsen föreslår därför att ett dotterbolag (Raybased Technology AB) bildas dit de immateriella rättigheterna och nuvarande operativa verksamhet överförs till marknadsvärde. Marknadsvärdet (som inte skall förväxlas med börsvärdet) uppskattas av styrelsen till ca 50 MSEK, baserat på ackumulerade utvecklingskostnader. En extern och oberoende värdering skall dock göras före bolagsstämman, vilket kan ge ett annat värde. Moderbolaget, Raybased AB, blir ett holdingbolag och dotterbolaget får en skuld till moderbolaget motsvarande marknadsvärdet. Moderbolaget, Raybased AB, som fortsätter att vara noterat har därefter en fordran motsvarande marknadsvärdet på dotterbolaget (Raybased Technology AB) samt ett ägande av 94% av detta bolag.

Techstars LLC blir ägare till 6 % av Raybased Technology AB, som då har en skuld till moderbolaget motsvarande marknadsvärdet, mot en investering på 20 000 USD. Priset bestäms av Techstars standardmodell för denna typ av investeringar. Eftersom dotterbolaget initialt kommer att ha ett aktiekapital på 100 TSEK motsvarar detta ca 30 ggr nominell kurs vid nuvarande dollarkurs.

Syftet med förändringen är att möjliggöra ytterligare riktade emissioner på den nordamerikanska marknaden i dotterbolaget, vilket kan ge utspädning för nuvarande ägare, genom att moderbolagets ägande i dotterbolaget minskar, men också ett ökat värde på bolaget. Styrelsens bedömning är att den möjliga värdeökningen är större än den eventuella utspädningen och att den föreslagna strukturen således är till gagn för nuvarande aktieägare.

Raybaseds styrelse föreslår bolagsstämman att besluta om bildandet av det nya dotterbolaget, Raybased Technology AB, som skall fokusera på vidareutveckling och försäljning av Raybaseds teknologiplattform. Styrelsen föreslår också bolagsstämman att Raybaseds immateriella rättigheter och nuvarande verksamhet överförs till dotterbolaget till marknadsvärde.

Styrelsens bedömning är att den nya koncernstrukturen kommer att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och kapitalanskaffning. Således kan kapitalkrävande satsningar i såväl Nordamerika, som i Sverige med närområden enklare möjliggöras.

Extra Bolagsstämma i Raybased AB (Publ) kommer att äga rum tisdagen 30 oktober. Separat kallelse kommer att publiceras.

Mer information lämnas av:
Lennart Olving                                                         Lars Elmberg
VD, Raybased AB (publ)                                        Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0725 ‐ 486 688                                        Telefon: 0708 ‐ 237 004
E‐post: lennart.olving@raybased.com               E‐post: lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018.

[:]

Senaste nyheterna