Valberedningen inför Raybased ABs årsstämma 2019 har bildats

okt 16, 2018 | Raybased Nyheter

[:sv]Vid årsstämman den 2 mars 2018 beslutades att Raybaseds valberedning ska bestå av minst tre ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. De två största aktieägarna ska därutöver erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. I enlighet med årsstämmans beslut har Raybaseds valberedning nu bildats. Den består av totalt tre ledamöter;

Christian Berger utsedd av Jan Ryderstam
Rickard Holmberg
Lars Elmberg

Sammantaget representerar valberedningen 13,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Raybased AB, baserat på ägarbilden den 30 september 2018.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@raybased.com.
Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2018.

Årsstämma i Raybased AB för 2019 kommer att hållas i Göteborg den 8 mars 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Elmberg, styrelseordförande
Telefon: 0708-237004
E-post: lars.elmberg@raybased.com

Raybased AB är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation.
Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning.
Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot
framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com[:]

Senaste nyheterna