Raybased expanderar – genomför garanterad företrädesemission

jan 22, 2019 | Raybased Nyheter

Raybased expanderar och genomför en garanterad företrädesemission på högst 24,6 MSEK (Företrädesemissionen).

Världens alla byggnader behöver uppgraderas. De behöver göras – SMARTA. En SMART byggnad är mer:

  • produktiv, genom att människorna i byggnaden får rätt inomhusklimat,
  • energieffektiv, då alla fastighetssystem kan mätas och styras. Energi används där den behövs, när den behövs,
  • lättskött, genom att fel kan förebyggas och rapporteras från systemet. Behovet av fastighetsskötarens ronderingar och tid för felsökning minimeras. All väsentlig information om fastigheten kan avläsas enkelt och översiktligt i mobilen,
  • hållbar, när energiförbrukningen sänks och livslängden på fastighetsutrustningen ökar så sjunker utsläppen av CO2.

Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt och kostnadseffektivt. Precis som förut är målet att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Vår affärsidé är att göra fastigheter SMARTA, enkelt.

Syftet med emissionen är att:

  • Accelerera försäljningen i Sverige
  • Genomföra alla nödvändiga EU-certifieringar av våra produkter Förbereda bolaget för den nordamerikanska marknaden
  • Vidareutveckla vår mjukvaruplattform, Raybased On-line

För att skala upp försäljningen i Sverige kommer marknadsorganisationen att utökas. Under 2018 har Raybased tagit en rad viktiga steg framåt för att kunna bredda sin marknadsbearbetning med hjälp av partnerförsäljning. En förutsättning för detta är vårt nyligen lanserade konfigurationsverktyg som gör det enkelt för partners att projektera och installera ett Raybasedsystem.

På grund av den nya strikta EU lagstiftningen, den reviderade ”Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD) kommer behovet av kostnadseffektiva lösningar som gör nya och befintliga fastigheter SMARTA att öka. Raybaseds system för styrning av fastigheter är trådlöst, vilket innebär stora besparingar jämfört med traditionella system som är beroende av enorma mängder kabel. Raybased kommer under 2019 att genomföra alla nödvändiga EU-certifieringar för våra produkter.

I samarbete med Colliers, Clean Tech Hub och Techstars i nordamerika kommer Raybased ta ytterligare steg för att göra bolaget redo för en marknadsintroduktion på dessa marknader.

Genom att erbjuda kunderna bra mjukvarulösningar som effektiviserar deras vardag säkrar Raybased positiva långsiktiga kundrelationer och långsiktiga kassaflöden. Vi kommer därför arbeta med att vidareutveckla vår mjukvaruplattform.

Emissionslikviden är även avsedd att möjliggöra kundanpassad vidareutveckling och kostnadsoptimering av mjuk- och hårdvara och att täcka övriga löpande rörelsekostnader, samt till en begränsad del för skuldamortering.

“Den vanligaste anledningen till att en fastighetsägare tvekar till att göra en fastighet SMART är att det historiskt har varit krångligt och dyrt. Krångligt för att systemen har varit svårprogrammerade och oflexibla, samt dyra för att man har varit tvungen att dra kablar mellan varje mätare, element, ventil etc för att kunna styra fastigheten på ett effektivt vis. Raybased minimerar detta genom att systemet är trådlöst och mycket flexibelt. Många kan mäta t ex temperatur trådlöst men ingen kan i dagsläget STYRA alla system i en fastighet trådlöst. Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt”, säger Jonas Almquist, VD Raybased.

Baserat på bemyndigandet från årsstämman den 2 mars 2018 har styrelsen den 22 januari 2019 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och möjlighet för allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt. Företrädesemissionen omfattar högst 13 641 837 aktier innebärande en aktiekapitalhöjning om 2 046 275,55 kr vid full teckning. Emissionslikviden uppgår till högst 24,6 MSEK. Teckningsperioden infaller mellan den 8 och 22 februari 2019. En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 1 februari 2019 ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 1,80 SEK.

Emissionen är garanterad till 80 % av det totala emissionsbeloppet på högst 24,6 MSEK genom garantier och teckningsförbindelser.

Investerare erbjuds härmed att teckna aktier enligt följande villkor:

– Sista dagen för handel med aktien inklusive rätt till teckningsrätter är den 30 januari 2019.
– Första dag för handel med aktien exklusive rätt till teckningsrätter är den 31 januari 2019.
– Rätt att teckna aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen fredagen den 1 februari 2019. För en (1) befintlig aktie i Raybased äger aktieägarna rätt att teckna en (1) nya aktie.
– Datum för offentliggörande av memorandum är den 7 februari 2019.
– Teckning av aktier skall ske från och med den 8 februari 2019 till och med den 22 februari 2019.
– Teckningskursen skall vara 1,80 kronor per aktie.
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight från och med den 8 februari till och med den 20 februari 2019.
– Handel med BTA sker från och med den 8 februari fram till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
– Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen sker kring 4 mars 2019.
– Betalning för tecknade aktier med utnyttjande av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under teckningsperioden och vid teckning utan teckningsrätter senast enligt det betaldatum som framgår av separat utsänd avräkningsnota.
– Vid full teckning tillförs bolaget högst 24,6 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB.
– För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas de, som ingått garantiavtal med Bolaget i Företrädesemissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. VD, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Mer information lämnas av:

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com.
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet som en PDF

Senaste nyheterna