Valberedningens förslag inför Raybased ABs årsstämma

mar 7, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]

I samband med Årsstämman för Raybased AB den 8 mars 2019, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.
Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2018.

Valberedningen sammansättning Valberedningen har fram till dags dato bestått av:
Christian Berger,  Ordförande
Rickard Holmberg
Lars Elmberg, Sammankallande

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12 Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår
• Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
• Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med sammanlagt 6 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
• Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14 Val av styrelse
• Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Lennart Olving (Omval ledamot)
Lars Elmberg (Omval ledamot)
Klas Gustafsson (Omval ledamot)
Ulrika Steiner (Nyval ledamot)*
Sverker Littorin (Nyval ledamot) *

Valberedningen förslår att styrelsen inom sig utser ordförande.

Punkt 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson. Göteborg den 7 mars 2019

På uppdrag av valberedningen Lars Elmberg

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

[:]

Senaste nyheterna