Kommuniké från Raybaseds Årsstämma 2019

mar 8, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]

VD:s redogörelse
Jonas Almquist, VD på Raybased AB, redogjorde för bolagets verksamhet för 2018. Därefter beskrev Jonas vilka fokusområden som gäller för organisationen 2019.

Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2018 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter
Omvaldes: Klas Gustafsson, Lars Elmberg samt Lennart Olving.
Nyval: Ulrika Steiner och Sverker Littorin. 

Val av revisor
Stämman beslutade att utse Mazar Set Revisionsbyrå AB till revisionsbolag med David Johansson som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.
Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av 750 000 teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 750 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB

Ändring av bolagsordningen
Stämman fattade beslut om ändring av Bolagsordningens §4 (Aktiekapital) och §5 (Antalet Aktier) i enlighet med styrelsens förslag

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 725 48 66 88
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com. Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

[:]

Senaste nyheterna