Raybased AB överför verksamheten till Raybased Proptech AB och tecknar avtal med Techstars LLC

nov 1, 2019 | Raybased Nyheter

[:sv]Raybaseds styrelse har den 1 november 2019, tecknat avtal om överlåtelse av moderbolagets verksamhet och immateriella tillgångar till dotterbolaget Raybased Proptech AB. Överföringen är ett led i den förändring av koncernstrukturen som tidigare informerats om i PM den 1 oktober samt PM den 29 oktober 2018. Överföringen sker omedelbart vid avtalets tecknande. Köpeskillingen som sker till marknadsvärde och som ska erläggas mot revers, kommer att redovisas inom 10 dagar då den slutligt fastställts.

Styrelsen för Raybased Proptech AB har samtidigt tecknat avtal med Techstars LLC innebärande att Techstars LLC, genom en riktad emission, blir ägare till 6 % av Raybased Proptech AB. Teckningslikviden, som är satt till 20 000 USD, bestäms av Techstars standardmodell för denna typ av investeringar.

Moderbolaget, Raybased AB, som fortsätter att vara noterat har därefter en fordran motsvarande marknadsvärdet på dotterbolaget (Raybased Proptech AB) samt ett ägande av 94% av detta bolag.

Som tidigare beskrivits, i PM den 1 oktober 2018, är syftet med förändringen att möjliggöra ytterligare riktade emissioner på den nordamerikanska marknaden i dotterbolaget, vilket kan ge utspädning för nuvarande ägare, genom att moderbolagets ägande i dotterbolaget minskar, men också ett ökat värde på bolaget. Styrelsens bedömning är att den möjliga värdeökningen från en väsentligt utökad marknad är större än utspädningen och att den föreslagna strukturen således är till gagn för nuvarande aktieägare.

”Jag ser det som en styrka att ha en aktiv partner som Techstars som både kan öppna dörrar på global basis och hands’on bidra till vår utveckling”, säger Jonas Almquist, VD.

Raybased Proptech AB, skall fortsätta med vidareutvecklingen och försäljningen av Raybaseds teknologiplattform och system

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

 [:en]Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com
Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna