Valberedningens förslag inför Raybased Holding ABs årsstämma

feb 7, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]I samband med Årsstämman för Raybased Holding AB den 6 mars 2020, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2019.

Valberedningen sammansättning

Valberedningen har fram till dags dato bestått av:

Johan Karlsson, Ordförande för Valberedningen

Christian Berger, Utsedd av Jan Ryderstam

Lennart Olving, Sammankallande

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12   Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår
Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 13    Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med sammanlagt 7 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14   Val av styrelseledamöter
Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Lennart Olving                  (Omval ledamot)
Klas Gustafsson                (Omval ledamot)
Ulrika Steiner                    (Omval ledamot)
Sverker Littorin                 (Omval ledamot)
Fredrik Brodin                   (Nyval ledamot)
Janne Eriksson                  (Nyval ledamot)

Valberedningen förslår att styrelsen inom sig utser ordförande.

Punkt 15   Val av revisorer och revisorssuppleanter

Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.

Stockholm 7 februari 2020.

På uppdrag av valberedningen
Johan Karlsson
Ordförande för Valberedningen

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t ex värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna