Kommuniké från Årsstämma 2020 i Raybased Holding AB

mar 6, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]VD:s redogörelse
Jonas Almquist, VD hos Raybased Holding AB (publ), redogjorde för bolagets verksamhet för 2019. Han sammanfattade 2019 som ett år där Raybased Holding AB lagt grunden för sin expansion och nått viktiga mål, men dock inte alla. Under 2020 skall försäljningen öka rejält.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsearvode
Klas Gustafsson, Lennart Olving, Sverker Littorin, och Ulrika Steiner omvaldes och Fredrik Brodin och Jan Eriksson valdes till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Brodin valdes som styrelsens ordförande. Lars Elmberg hade avböjt omval.

Årsstämman fastställde årliga arvoden till styrelsen med sammanlagt 7 inkomstbasbelopp fördelat med 2 inkomstbasbelopp till ordförande och 1 inkomstbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Val av revisor och revisorsarvode
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes Mazars SET Revisionsbyrå AB med David Johansson som huvudansvarig revisor. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt.

Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av 1 200 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett nytt program om 1 200 000 teckningsoptioner till VD och COO som ersättning för det program som beslutade på årsstämman 2019 men som drogs tillbaka. För teckningsoptionerna ska erläggas ett marknadsmässigt vederlag om 0,30 kronor per teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes-värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i mars 2023 till en kurs om 3 kronor per aktie.

Beslut om emission av 600 000 teckningsoptioner för nyckelpersoner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av 600 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner. För teckningsoptionerna ska erläggas ett marknadsmässigt vederlag om 0,30 kronor per teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes-värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i mars 2023 till en kurs om 3 kronor per aktie.

Beslut om mandat för styrelsen om riktad emission av aktier till styrelseledamöter
Det antecknades att styrelsen beslutat att återkalla förslaget om nyemission.

Beslut om emission av 1 200 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med grundaren och aktieägaren Jan Ryderstams förslag om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter. För teckningsoptionerna ska erläggas ett marknadsmässigt vederlag om 0,30 kronor per teckningsoption beräknat enligt Black & Scholesvärderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i mars 2023 till en kurs om 3 kronor per aktie.

Mer information lämnas av
Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Lennart Olving fd Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.com Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

 [:]

Senaste nyheterna