Raybased avser genomföra en 100% garanterad emission om ca 24,5 Mkr

maj 14, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Styrelsen i Raybased Holding AB (publ), ”Raybased”, har beslutat att inför extra bolagsstämma den 29 maj 2020 föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. PM rörande kallelse till extra bolagsstämma publicerades tidigare idag, 2020-05-14.

Den föreslagna nyemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group AB samt Kvarnvreten Equity AB. Det betyder att Raybased störste ägare Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning AB genom Neptunia Invest AB och Brofund Group AB utökar sina investeringar i Raybased.

”Det är ett styrkebesked att genomföra en 100% garanterad emission, dessutom till låg kostnad i tider präglade av Covid-19 pandemin. Vi är särskilt glada att konsortiet består av befintlig huvudägare tillsammans med Raybaseds två nytillträdda styrelseledamöter. Efter genomförd emission kommer Bolaget vara väl finansierat och i princip skuldfritt”, konstaterar Jonas Almquist, VD Raybased.

”Jag tillträdde som styrelseordförande i mars 2020 och är djupt imponerad av Raybased, berättar Fredrik Brodin. Bolaget har under en längre period arbetat i det tysta för att i slutet av juni 2020 lansera en ny plattform – Raybased 2Way. Plattformen kommer att utgöra grunden för bolagets nuvarande och framtida Proptech-tjänster. Raybased 2Way med applikationer säkerställer hållbarheten i bolagets affärsmodell genom att nya tjänster enkelt kan adderas, erbjuder hög skalbarhet samt kan anslutas till befintliga drift- och verksamhetssystem i fastigheten liksom till externa system och plattformar. Denna öppenhet, enkelhet och flexibilitet bedömer vi vara den viktigaste konkurrensfaktorn i det digitala ekosystem som nu växer fram inom fastighetsbranschen”, säger Fredrik Brodin, Styrelseordförande i Raybased och VD Offentliga Hus AB.

Emissionen i korthet
Varje innehav av en aktie ger rätt att per avstämningsdagen den 5 juni 2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 49 110 952 aktier, vilken till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa bolaget högst ca 24,5 miljoner kronor vid full teckning, före emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 7 366 642,80 kronor. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 9 juni till och med den 23 juni 2020. Emissionen täcks till hela emissionsbeloppet av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv
Emissionen genomförs i syfte att tillföra tillräckligt rörelsekapital för att fortsätta den inledda expansionen av Bolagets verksamhet från att tidigare enbart omfatta leveranser av produkter och projekteringsstöd till att nu även omfatta abonnemangstjänster inom den växande marknaden för implementering av informationsinhämtning, övervakning, automation och styrning av fastigheter.

Härutöver kommer emissionen medföra en förstärkning av Bolagets balansräkning genom reduktioner på skuldsidan. Delar av emissionsgarantierna utgörs av åtaganden av kvittningar av skulder och befintliga konvertibellån, vilka kommer att omvandlas till eget kapital i Bolaget.

Garantivillkoren sker till för Bolaget gynnsamma villkor. Ytterligare information gällande kommande emission publiceras inom kort. Fullständig information om den förestående emissionen kommer att presenteras i ett memorandum, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Mer information lämnas av:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020.

 

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna