Villkor, information samt tidsplan rörande emission i Raybased Holding AB (publ)

maj 14, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Styrelsen i Raybased Holding AB (publ), ”Raybased”, har beslutat att inför den extra bolagsstämman den 29 maj 2020 föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, enligt följande villkor.

Varje per avstämningsdagen den 5 juni 2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 49 110 952 aktier, vilken till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa bolaget högst ca 24,5 miljoner kronor vid full teckning, före emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 7 366 642,80 kronor. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 9 juni till och med den 23 juni 2020. Emissionen täcks till hela emissionsbeloppet av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv
Emissionen genomförs i syfte att tillföra tillräckligt rörelsekapital för att fortsätta den inledda expansionen av Bolagets verksamhet från att tidigare enbart omfatta leveranser av produkter och projekteringsstöd till att nu även omfatta abonnemangstjänster inom den växande marknaden för implementering av informationsinhämtning, övervakning, automation, och styrning av fastigheter.

Härutöver kan emissionen medföra en förstärkning av Bolagets balansräkning genom reduktioner på skuldsidan.

Emissionsvillkor
Emissionen omfattar högst 49 110 952 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 5 juni 2020.

För varje per avstämningsdagen innehavd aktie erhålles två teckningsrätter. Det krävs en teckningsrätt för att få teckna en ny aktie. Tecknare utan teckningsrätter erhåller tilldelning i mån av utrymme. Tilldelning sker enligt följande principer:

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till tecknare som utnyttjat teckningsrätter i företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Fullständig information om den förestående emissionen kommer att presenteras i ett memorandum, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Den föreslagna emissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om ca 24,5 Mkr, vilket innebär att emissionsbeloppet är täckt till 100 procent. Delar av emissionsgarantierna utgörs av åtaganden av kvittningar av befintliga konvertibellån, vilka om garantierna utnyttjas, kommer att omvandlas till eget kapital i Bolaget. Garantivillkoren sker till för Bolaget gynnsamma villkor, vilka i sin helhet kommer att presenteras i kommande emissionsmemorandum.


Föreslagen tidplan för Företrädesemissionen

3 juni: Sista dag för handel med Raybased-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

4 juni: Första dag för handel i Raybased-aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter

5 juni: Avstämningsdag för rätt till erhållande av teckningsrätter i företrädesemissionen

8 juni: Beräknat datum för offentliggörande av memorandum.

9 juni: Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

19 juni: Handel med teckningsrätter avslutas

23 juni: Teckningsperioden avslutas

24 juni: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 7 366 642,80 kronor vid full teckning, från 3 683 321,40 kr till 11 049 964,20 kronor, genom nyemission av högst 49 110 952 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,15 kr.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB kommer att vara emissionsinstitut i den föreslagna nyemissionen.


Mer information lämnas av:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna