Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 maj 2020 i Raybased Holding AB (publ)

maj 29, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]Vid stämman fattades följande beslut:

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 366 642,80 kronor genom nyemission av högst 49 110 952 aktier till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 5 juni 2020 är registrerade som aktieägare i bolagets aktiebok varvid en aktie ger rätt att med företrädesrätt teckna två nya aktier.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 9–23 juni 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Betalning ska även kunna ske genom kvittning och teckning ska i sådana fall ske på separat teckningslista under samma tid. Kvittning verkställs i och med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranter i förhållande till garanterat belopp.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätter är den 3 juni 2020. Första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 4 juni 2020. Handel med teckningsrätter kommer att pågå under perioden 9–18 juni 2020. Handel i BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att pågå från 9 juni till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Den föreslagna emissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om ca 24,5 Mkr, vilket innebär att emissionsbeloppet är täckt till 100 procent. Delar av emissionsgarantierna utgörs av åtaganden av kvittningar av befintliga konvertibellån. Envar av styrelseledamöterna, eller den som sådan styrelseledamot utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket

Mer information lämnas av

Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech‐bolag som erbjuder fastighetsägare tjänster och lösningar som effektiviserar fastighetsdriften, minskar kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar inomhusklimatet. Tjänsterna som är baserade på̊ trådlös teknik bygger på̊ användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. www.raybased.com

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna