Raybased delårsrapport, 1 jan – 31 mars 2020

maj 29, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]1/1 – 31/3, 2020

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 160,8 KSEK (342,5 KSEK), en minskning med 181,7 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2962,4 KSEK (-2744,5 KSEK), en försämring med 217,9 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,15 SEK (-0,18 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (24.555.476 st.)

VD ord 

Bästa aktieägare,

Kvartalet började med nya projekt tillsammans med Castellum och ett intensivt arbete tillsammans med Accobia Flux att slutföra installationerna på Norefjell Ski og Spa. Raybased förstärkte sin säljorganisation samtidigt som vi accelererade bolagets utvecklingsarbete tillsammans med ett dedikerat team från Queens Lab. Vi var där vi skulle vara.

Under mars månad drabbades världen på allvar av Covid-19. Förutsättningarna förändrades radikalt för oss, för branschen och för hela samhället. Alla installationsarbeten stoppades och av förståeliga skäl förändrades våra kunders fokus på ett genomgripande vis. Fastighetsägare som ena dagen hade framtid, effektivisering och digitalisering på agendan var tvungna att ta hand om sina hyresgäster som fått intäkterna decimerade i spåren av den rådande pandemin.

Raybased mötte förändringarna med att dels minska kostnaderna genom korttidspermittering av viss personal, ställa om till digitala möten med presumtiva kunder samt till att fokusera bolagets resurser på att öka utvecklingstakten av bolagets nya integrationsplattform Raybased 2Way.

Sammantaget har kvartalet inneburit att flera planerade projekt stoppats temporärt, vilket minskat intäkterna under perioden. Utvecklingsarbetet har gått fortare framåt jämfört med plan. I dagsläget är det svårt att bedöma hur utvecklingen av Coronapandemin kommer att påverka Raybased och våra kunder de kommande kvartalen. Vår tro är att vi skall se en stegvis återgång till mer normala förhållanden under sommaren och tidig höst.

Den kanske intressantaste frågan just nu är: Hur kommer rådande pandemi påverka Raybased och Fastighetsägarnas inställning till digitalisering på lite längre sikt? Min bedömning är att detta kommer att gynna Raybased och att digitaliseringen inom fastighetssektorn kommer att accelerera. Krisen har i många fall inneburit något som kan liknas vid ett ”uppvaknande”, bland många fastighetsägare. Längre perioder präglade av minskade intäkter och negativ utveckling av fastighetsvärdet kan faktiskt vara ett reellt scenario. Raybaseds lösningar leder till sänkta kostnader, ökad effektivitet, nöjdare hyresgäster och minskade CO2 utsläpp.

Jag är övertygad om att Raybased kommer att ha en given plats på Fastighetsägarnas agenda de kommande åren.

Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB

 

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter perioden

2019-05-14
Raybased avser genomföra en 100% garanterad emission om ca 24,5 Mkr
Den föreslagna nyemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group AB samt Kvarnvreten Equity AB. Det betyder att Raybased störste ägare Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning AB genom Neptunia Invest AB och Brofund Group AB utökar sina investeringar i Raybased.

2019-04-28
Raybased fick en order från HMP El gällande mätningstjänster
Tjänsten levereras till ett av områdena med kolonilotter. I det berörda området så ska det byggas 46 stugor. Raybased kommer att trådlöst läsa av elförbrukningen för respektive stuga. Förbrukningen kommer att visas på Raybaseds nya hemsida och app för MaaS som lanseras i slutet av juni och som enkelt kan användas för att fakturera respektive hyresgäst. Genom att avläsningen sker trådlöst och klarar avstånd på cirka 2 km så blir besparingen stor jämfört med traditionella trådbundna system som kräver omfattande grävning och manuellt arbete.

Väsentliga händelser under perioden

2020-03-16
Raybased Holding AB förstärkte säljorganisationen
Raybased rekryterade Christina Fredriksson som ny säljare och förstärkte därmed säljorganisationen. Anställningen började gälla från och med 2 mars. Christina kommer närmast från en roll som säljare gentemot fastighetsbranschen på Cleanpipe. Med erfarenhet inom försäljning mot fastighetsägare kommer Christina vara en viktig del av Raybaseds försäljning av tjänster såsom Metering as a Service.

2020-03-11
Raybased tecknade avtal med Castellum gällande mätningstjänster
Castellums region gjorde ett avrop mot ramavtalet mellan Raybased Proptech AB och Castellum. Affären omfattar Raybaseds tjänst Metering as a Service (MaaS), ordervärdet beräknas till 188 000 SEK.

2020-03-06
Fredrik Brodin valdes till ny styrelseordförande
Fredrik har tidigare varit VD för Cartera AB, VD för StayAt Hotel Apartments AB fram till 2005 samt cofounder för Mengus AB under perioden 2005-2007 samt VD för Stendörren Fastigheter AB (publ) under perioden 2014-2019. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 varav bland annat aktiv medverkan i grunden till vad som idag är Hembla AB. Fredrik är idag även VD för Offentliga Hus i Norden AB (publ) och styrelseledamot Hembla AB.

2020-02-04
Flaggningsmeddelande i Raybased Holding AB
Brofund Group AB ökar sitt innehav i Raybased Holding AB och kontrollerar direkt och indirekt genom sitt innehav i Neptunia Invest AB 12,6% av aktierna i Raybased. Brofund Group AB är ett privat investmentbolag, som bland annat indirekt är huvudägare i Slättö Förvaltning.

2020-02-07
Unik leverans till Norefjell Ski og Spa
I höstas tog Raybased ett projekt tillsammans med systemintegratören Acobia Flux. Affären berör ett projekt på hotellet Norefjell Ski og Spa i Norge, där slutkunden vill minska byggnadernas energiförbrukning och sänka underhållskostnaderna. Lösningen blev att Raybased installerade hela 600 noder i bygg naderna som styr och mäter driftfunktionerna samt sköter  kommunikationen mellan noderna i ett stort helt trådlöst s k Mesh-nätverk. Lösningen innebär att Raybased är ett av få företag i världen som har levererat ett stabilt fungerande mesh-system av den här storleken.

Övriga uppgifter 

Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist.

Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel: 0702 – 583 888
samt styrelseordförande, Fredrik Brodin, Tel:  0708 – 886 665

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Halvårsrapporten kommer att publiceras den 28 augusti 2020 på NGM Nordic SME hemsida, www.ngm.se
samt på Bolagets hemsida www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased  Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet[:]

Senaste nyheterna