Företrädesemissionen i Raybased Holding AB fulltecknad

jul 23, 2020 | Raybased Nyheter

[:sv]

 

Den 23 juni stängde företrädesemissionen i Raybased Holding AB.

Företrädesemission som pågick 9 – 23 juni 2020 tecknades till totalt 24,6 MSEK vilket motsvarar hela det beslutade emissionsbeloppet. Raybased Holding AB kommer därmed att tillföras ca 24 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,6 Mkr.

Innehav av en befintlig aktie gav företräde att få teckna två nya aktier för 0,50 kr st. Totalt har drygt 12,4 miljoner aktier (25,3 procent av emissionen) tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande ca 36,7 miljoner aktier tecknats utan företrädesrätt, varav emissionsgaranterna tecknade ca 33,3 miljoner aktier (67,8 procent).

Vid registreringen av emissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med högst 2 046 275,55 SEK, från 2 046 275,55 SEK till högst 4 092 551,10 SEK och antalet aktier med högst 49 110 952 aktier från 24 555 467 aktier till högst 73 666 428 aktier.

Handel pågår både i Raybased Holding AB ordinarie aktie och i betalda tecknade aktier (BTA) fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD
Raybased Holding AB
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande
Raybased Holding AB
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet.[:]

Senaste nyheterna