Delårsrapport 2 – Raybased Holding AB, 1 april – 30 juni 2020

aug 28, 2020 | Raybased Nyheter - Cision

fre, aug 28, 2020 08:33 CET

1/1 – 30/6, 2020

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 310,9 KSEK (782,3 KSEK), en minskning med 471,4 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4998,7 KSEK (-5175,4 KSEK), en förbättring med 176,7 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,20 SEK (-0,26 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (24.555.476 st).

1/4 – 30/6, 2020

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 150,1 KSEK  (439,8 KSEK), en minskning med 289,7 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2036,4 KSEK (-2430,9 KSEK), en förbättring med 394,5 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,08 SEK (-0,10 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st (24.555.476 st).

VD ord

Bästa aktieägare

Under andra kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission om cirka 24 Mkr vilket säkerställde bolagets framtid och innebär att bolaget är väl kapitaliserat inför en intensifierad marknadsbearbetning. Emissionen garanterades av bolagets huvudägare.

När världen, Sverige och hela marknaden lamslogs av Covid-19 pandemin försattes nästan alla våra kundprojekt i vänteläge. Trots pandemin har Raybased under kvartalet tagit flera avgörande steg framåt i utvecklingen av våra tjänster. I slutet av juni lanserade vi Raybased 2Way och applikationerna Raybased Metering och Raybased Temperature.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way som är sambandscentralen i våra tjänster gör det möjligt att digitalt skicka all data mellan mätare, sensorer, fastighetssystem och mjukvaruplattformar. Data från fastighetens drift blir på så sätt lättillgänglig, vilket hjälper fastighetsägaren att effektivisera och optimera sin förvaltning.

Nästa steg i vår affärsstrategi är att kraftigt öka fokus på försäljning och marknads-bearbetning. Efter ett drygt års utvecklingsarbete i det ”tysta” kan vi nu luta oss mot en av marknadens bästa digitala plattformar. Detta i komb-ination med LoRa – Long Range Radio – som möjliggör trådlös data inhämtning och som på kort tid etablerat sig som en kostnadseffektiv världsstandard samlar vi in all data från fastighetsdriften. Våra produkter sparar tid och kan minska energiförbrukningen och därmed koldioxid-utsläppen. Alla medarbetare i ett fastighetsbolag får enkelt del av den data de behöver för att effektivt utföra sitt arbete. Digitalisering i praktiken!

Som stöd för vår marknadsbearbetning har vi inlett ett samarbete med Parachute Communication, en fullservice-byrå inom marknadsföring och kommunikation.

Med ett väl kapitaliserat Raybased, starka och målmedvetna ägare, en kompetent styrelse och ett sammansvetsat team har Raybased ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som kan bygga aktieägarvärde. Det är med tillförsikt jag blickar fram emot hösten 2020 och 2021.

Jonas Almquist, VD Raybased Holding AB

 

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser efter perioden

2020-08-25
Raybased inledde samarbete med kommunikationsbyrå
I syfte att stärka närvaron på marknaden och skapa effektiv tillväxt tecknade Raybased ett samarbets-avtal kring kommunikation med Parachute Comm-unication. Kommunikationsarbetet är ett viktigt steg i Raybaseds målsättning att stärka varumärket och utveckla den potential för tillväxt som finns på fastighetsmarknaden.

2020-08-24
Raybased bytte lista till NGM Nordic SME
Raybased Holding AB som noterades på Spotlight Stock Market 2016 (tidigare Aktietorget), bytte noteringsplats till NGM Nordic SME. Bakgrunden till listbytet är att bolagets ledning och styrelse har goda erfarenheter från andra företag i tillväxt noterade på NGM. Vidare görs bedömningen att NGM ger god tillgång till kontakter för tillväxt och kapitalisering.

Väsentliga händelser under perioden

2020-06-18
Raybased lanserade ny mjukvaruplattform med 6 fastighetsbolag klara som testkunder
Raybased lanserade mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillsammans med de nya applikationerna Raybased Metering och Raybased Temperature.

Mjukvaruplattformen Raybased 2Way blir hjärtat i Raybased och ger många nya möjligheter till användarvänlig och effektiv förvaltning för före-tagets kunder. Genom plattformen kan integrationer och trådlös datainhämtning ske enkelt till och från externa system och hanteringen av data samt styrsignaler till och från fastigheten förenklas.

Tjänsterna som enkelt kan användas via mobil, surfplatta eller dator har helt nytt användargräns-
snitt och en ny funktionalitet.  Med hjälp av Metering får kunden kontroll på all förbrukningsdata och via Temperature ges full kontroll på utomhustemperatur, inomhustemperatur i alla lägenheter/lokaler samt på fjärrvärmesystemet. Kunden kan då enkelt justera in temperaturen, spara pengar och minska sina CO2-utsläpp.

2020-06-18
Raybaseds VD Jonas Almquist tecknade hela sin andel i nyemission
Raybaseds VD Jonas Almquist tecknade hela sin andel i bolagets nyemission. Det innebär att han nu efter nyemissionen äger 3,44 miljoner aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 4,67 procent i bolaget.

2020-06-16
Raybased erhöll sin första order från Kungsleden
Kungsleden har lagt en beställning till Raybased på Metering as a Service (MaaS) för uppkoppling av mätare. Ordervärdet är på 60 000 SEK.

Tjänsten levereras till en fastighet med flera byggnader och kommer att implementeras under juni månad. I varje byggnad finns det en vattenmätare och Raybased kommer trådlöst att läsa av vattenförbrukningen för respektive byggnad. Förbrukningen kommer att visualiseras Raybaseds nya webbgränssnitt för PC och smartphone/tablet samt i Kungsledens befintliga system för uppföljning av energi- och vattenanvändning. Informationen kan Kungsleden använda för att debitera hyresgäster, förenkla detektering av vattenläckor och som indata till miljöcertifieringar för byggnaderna.

2020-05-14
Raybased genomförde nyemission
Raybased genomförde en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen garanterades till 100 procent av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, styrelseordförande i Raybased, Jan Eriksson, styrelseledamot i Raybased, Neptunia Invest, Brofund Group samt Kvarnvreten Equity.

2020-04-28
Raybased fick en order från HMP El gällande mätningstjänster
Tjänsten levererades till ett av områdena med kolonilotter. I det berörda området så ska det byggas 46 stugor. Raybased kommer att trådlöst läsa av elförbrukningen för respektive stuga. Förbrukningen kommer att visas på Raybaseds nya hemsida och app för MaaS som lanserades i slutet av juni och som enkelt kan användas för att fakturera respektive hyresgäst. Genom att avläsningen sker trådlöst och klarar avstånd på cirka 2 km så blir besparingen stor jämfört med traditionella trådbundna system som kräver omfattande grävning och manuellt arbete.

Övriga uppgifter
Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist.
Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel: 0702 – 583 888 samt styrelseordförande, Fredrik Brodin, Tel:  0708 – 886 665
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer
Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras den 27 november 2020 på NGM Nordic SME hemsida, www.ngm.se samt på Bolagets hemsida www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased  Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport-2---raybased-holding-ab--1-april---30-juni-2020,c3183148.

Senaste nyheterna