Stämmokommuniké Raybased Holding AB (publ)

sep 16, 2020 | Raybased Nyheter

Vid extra bolagsstämma i Raybased Holding AB (publ), org. nr 556776-3213 (”Bolaget”) den 16 september 2020 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda reviderade förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Det beslutades om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som innefattar emittering av högst 3 297 625 teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 18 september 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till ett belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier (inklusive listade interimsaktier) på Spotlight Stock Market under perioden från och med 7 juli 2020 till och med 21 augusti 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 21 september 2022 till och med den 21 december 2022.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

Det beslutades om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som innefattar emittering av högst 577 375 teckningsoptioner av serie 2020/2022:2. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer ledamöter i styrelsen för Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 18 september 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget till ett belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier (inklusive listade interimsaktier) på Spotlight Stock Market under perioden från och med 7 juli 2020 till och med 21 augusti 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 21 september 2022 till och med den 21 december 2022.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM).
www.raybased.com

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet.

Senaste nyheterna