Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december, 2020

feb 5, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

fre, feb 05, 2021 07:59 CET

1/10 – 31/12, 2020

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 757,5 KSEK  (338,2 KSEK), en ökning med 419,3 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 228,5 KSEK (-3 337,5 KSEK), en förbättring  med 1 109,0 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,08 SEK (-0,14 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 73.666.428 st (24.555.476 st).

1/1 – 31/12, 2020

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 299 ,3 KSEK ( 1 710,8 KSEK), en minskning med 411,5 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -9 493,0 KSEK (-10 751,3 KSEK), en förbättring med 1 258,3 KSEK 
jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,24 SEK (-0,48 SEK) och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 73.666.428 st (24.555.476 st).  
 

Väsentliga händelser under 2020

  • Raybased senaste forskningsprojekt, som ingår i Energimyndighetens program “Kommersialisering av nya energiinnovationer” fick bidrag på 900 000 kronor. Motivet är att projektet kan bidra till att minska energianvändningen i fastigheter.
     
  • Raybased tecknade avtal med fastighetsbolaget Fastpartner gällande tjänsten Raybased Metering. Affären som har ett kontraktsvärde på 650 000 SEK är den första mellan Raybased och Fastpartner.
     
  • Raybased bytte noteringsplats till NGM Nordic SME. Bakgrunden till listbytet är att bolagets ledning och styrelse har goda erfarenheter från andra företag i tillväxt noterade på NGM. 
     

VD har ordet

Bästa aktieägare! 

Försäljningen under 2021 motsvarar redan mer än halva årsförsäljningen 2020. Vi ser nu de första positiva resultaten av ett fokuserat försäljningsarbete, utvecklingen av Raybased informationsplattform Raybased 2Way och våra färdiga tjänster, Raybased Temperature och Raybased Metering. Bolagets mål 2021 är att fortsätta leverera kon-kreta bevis på att Raybaseds tjänster är ytterst konkurrenskraftiga samt att vår tekniska kompetens är av absolut högsta kvalitet. De bästa bevisen för detta är kraftigt ökad försäljning samt att bolaget erhåller ytterligare forsknings och utvecklingsstöd, likt det projektet som Raybased vann stöd för i december 2020 från Energimyndigheten. 

Bolaget är fortsatt i ett finansiellt känsligt läge och styrelsen arbetar kontinuerligt med att trygga företagets kapitalförsörjning. Baserat på att Raybased de facto har kommersiellt färdiga tjänster, ett ökande antal kunder och är i dialog med ett stort antal potentiella kunder så ser både ledning och styrelse an 2021 med tillförsikt.

Inför 2020 och i samband med företrädesemissionen 2020 satte vi bland annat upp följande mål: ”Raybased skall utveckla en mjukvaruplattform som kan hantera data, styrsignaler och enkelt integrera mot andra system och plattformar. Vi ska leverera attraktiva tjänster som bygger på att data inhämtas från fastigheter och andra datakällor, till exempel väderprognoser. Lösningarna skall vara skalbara och bygga på trådlös teknik. Insamlade data skall kunna användas i kundens befintliga system samt visualiseras i RB 2Way.”

Bolaget har fullföljt den målsättningen. RB 2Way och tjänsterna RB Metering och RB Temperature levereras på marknadsmässiga villkor till kommersiella kunder. Raybased är redo att skala upp verksamheten och öka försäljningen. Detta i kombination med de första tydliga indikationerna på ökad försäljning gör att bolaget har förutsättningar att nå ”svarta siffror”. Hållbarhet och energibesparing i synnerhet står högt på alla fastighetsägares agenda. Vi är väl medvetna om de utmaningar vi står inför, samtidigt har våra tjänster för första gången nått en nivå som gör oss till en synnerligen attraktiv partner för alla fastighetsägare.

Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB
 

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser efter periodens slut

2021-01-12
Raybased inledde samarbete med APM Terminals 
Raybased inledde ett samarbete med APM Terminals, ett dotterbolag till AP Möller-Maersk som förvaltar fastigheter åt moderbolaget i 74 hamnar runt om i världen. 

APM Terminals har beslutat att upphandla tjänsten Raybased Metering och Raybased Temperature till fastigheterna bolaget arrenderar av Göteborgs Hamn. Affären löper över minst 36 månader och har ett ordervärde på omkring 770 000 kronor.

Väsentliga händelser under 2020

2020-12-11
Raybased skrev avtal med bostadsrättsförening i Stockholm 
Raybased Proptech AB skrev avtal med bostadsrättsföreningen Riddaren 12 i Stockholm. Genom föreningens fastighetsskötselbolag kommer Raybaseds tjänster för temperatur-, fukt-, och värmemätning att installeras. Affären har ett värde på cirka 80 000 kronor.

2020-12-09 
Raybaseds projekt för optimerad energianvändning i fastigheter vinner stöd från Energimyndigheten
Raybased Proptech AB blev beviljat ett stöd på 900 000 kronor av Energimyndigheten. Bidraget ska användas till genomförande av ett projekt för optimering av värme-anläggningar i fastigheter. Projektet ingår i programmet ”Utlysningar inom kommersialisering av nya energiinnovationer” och skall bidra till minskad energianvändning i fastigheter.

2020-11-26
Energi – ny funktion på Raybased informationsplattform RB2Way
Raybased satte informationsplattformen RB2Way i drift. Under hösten har utvecklingen av plattformens webb-applikation fortsatt och en rad nya funktioner kommer att lanseras. Först ut är en funktion för energimätning och visualisering av energidata.

I den nya funktionen för energimätning kan kunden via Raybased webapplikation se fastigheternas elförbrukning i en visualiserad bild som skapar starka mervärden. Funktionen gör att användarna kan se sin elförbrukning mer granulärt än genom en traditionell presentation av energidata där enbart siffror presenteras. 

2020-10-14
Raybased tecknade avtal med Fastpartner med ett  kontraktsvärde på 650 000 SEK
Avtalet är det första mellan Raybased och Fastpartner och gäller tjänsten Raybased Metering.

2020-08-25
Raybased inledde samarbete med kommunikationsbyrån
Parachute Communication i syfte att stärka Raybased varumärke och marknadskommunikation.

2020-08-24
Raybased bytte lista till NGM Nordic SME 
Raybased Holding AB som noterades på Spotlight Stock Market 2016 (tidigare Aktietorget), bytte noteringsplats till NGM Nordic SME.

2020-06-18
Raybased lanserade ny mjukvaruplattform med 6 fastighetsbolag som testkunder
Raybased lanserade mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillsammans med de nya applikationerna Raybased Metering och Raybased Temperature.
Mjukvaruplattformen Raybased 2Way blir hjärtat i Raybased och ger många nya möjligheter till användar-vänlig och effektiv förvaltning för företagets kunder. 

2020-05-14
Raybased genomförde nyemission 
Raybased genomförde en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 24,5 miljoner kronor före emissions-kostnader. Nyemissionen garanterades till 100 procent av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, styrelseordförande i Raybased, Jan Eriksson, styrelseledamot i Raybased, Neptunia Invest, Brofund Group samt Kvarnvreten Equity.

2020-04-28
Raybased fick en order från HMP El gällande mätningstjänster 
Tjänsten levererades till ett av områdena där det skall byggas 46 stugor i en ny koloniträdgärd. Raybased Meetering kommer att trådlöst läsa av elförbrukningen för respektive stuga.

2020-03-16
Raybased Holding AB förstärkte säljorganisatione
Raybased rekryterade Christina Fredriksson som ny säljare och förstärkte därmed säljorganisationen. Anställningen började gälla från och med 2 mars.

2020-03-11
Raybased tecknade avtal med Castellum gällande mätningstjänster
Castellums gjorde avrop mot ramavtalet avseende tjänsten Metering as a Service (MaaS) till ett beräknat ordervärde av 188 000 SEK.

2020-03-06
Fredrik Brodin valdes till ny styrelseordförande
Fredrik är idag VD för Offentliga Hus i Norden AB (publ) och bl a styrelseledamot Hembla AB.

2020-02-07
Unik leverans till Norefjell Ski og Spa
Raybased påbörjar ett projektuppdrag tillsammans med systemintegratören Acobia Flux. Affären omfattar ett projekt på hotellet Norefjell Ski og Spa i Norge, där kunden vill minska energiförbrukningen och sänka underhållskostnaden. Uppdraget omfattar installation av 600 noder i byggnaderna som styr och mäter byggnadens drift funktioner i ett helt trådlöst s k Mesh-nätverk. Raybased är ett av få företag i världen som har levererat ett stabilt fungerande mesh-system av den här storleken.

 

Övrig fakta
 

Bokslutskommunikén avges av VD Jonas Almquist efter bemyndigande från styrelsen

Frågor beträffande rapporten besvaras av Jonas Almquist, Tel: 0702-583 888, E-mejl: jonas.almquist@raybased.com

Någon utdelning föreslås ej

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Årsredovisning för 2020 kommer att publiceras den 26 februari 2021 på NGM Nordic SME hemsida, www.ngm.se samt på Bolagets hemsida www.raybased.com

Ordinarie årsstämma hålls i Göteborg den 26 mars 2020

Finansiella rapporter för 2021 beräknas föreligga:

Delårsrapport 1: 2021-05-28
Halvårsrapport: 2021-08-27
Delårsrapport 3: 2021-11-30

Preliminär Bokslutskommuniké för 2021 beräknas föreligga den 4 februari 2022.

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/bokslutskommunike-1-januari---31-december--2020,c3280074.

Senaste nyheterna