KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i RAYBASED HOLDING AB (PUBL)

feb 25, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

tor, feb 25, 2021 16:53 CET

Aktieägarna i Raybased Holding AB (publ), 556776–3213 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 mars 2021, kl. 10.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda.  

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 mars 2021, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 22 mars 2021 per post till Raybased Holding AB, A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda alternativt via mail info@raybased.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.raybased.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 mars 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse 
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
  Koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
 14. Val av styrelseledamöter 
 15. Val av revisorer
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företräde för bolagets aktieägare
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, att vidta de formella ändringar i beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket
 19. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut

Punkt 12–15. Fastställande av antal styrelseledamöter, Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, Val av styrelseledamöter och Val av revisor

I samband med Årsstämman för Raybased Holding AB (publ) den 26 mars 2021, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2020.

Valberedningen sammansättning

Valberedningen har fram till dags dato bestått av

Johan Karlsson                          Ordförande för Valberedningen

Erik Magnusson                        Ledamot utsedd av Jan Ryderstam

Fredrik Brodin                           Ledamot och sammankallande

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12   Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår

 • Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 13    Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

 • Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt        

7 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased Holding AB (publ), ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. 

 • Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14   Val av styrelseledamöter 

 • Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa 

årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Fredrik Brodin                    Omval ledamot

Janne Eriksson                    Omval ledamot

Lennart Olving                   Omval ledamot 

Klas Gustafsson                  Omval ledamot

Ulrika Steiner                     Omval ledamot

Sverker Littorin                  Omval ledamot

Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser ordförande.

Punkt 15   Val av revisorer och revisorssuppleanter

Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.
 

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.  Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt. 

Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

 

Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, dels för att möjliggöra emissioner i bolaget och dels för att möjliggöra att stämma hålls i Stockholm. Vidare föreslås en redaktionell anpassning på grund av ändrad lagstiftning.

Nuvarande lydelser:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Raybased Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 600 000 och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

§ 14 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas i Trollhättan eller Göteborg.

Föreslagna lydelser

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Raybased Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 7 200 000 och högst 28 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 48 000 000 och högst 192 000 000.

§ 14 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas i Trollhättan, Göteborg eller Stockholm.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

För giltigt beslut enligt punkt 16 och 17 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.raybased.com, från och med den 26 februari 2021. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 26 februari 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 73 666 428 aktier och röster.
 

D. Behandling av personuppgifter 

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/kallelse-till-arsstamma-i-raybased-holding-ab--publ-,c3296206.

Senaste nyheterna