Kallelse till extra bolagsstämma

maj 6, 2021 | Raybased Nyheter

Raybased Holding AB (publ), org.nr 556776-3213, med säte i Trollhättan, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 juni 2021. 

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Raybased Holding, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid extra bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. 

Information om de beslut som har fattats av extra bolagsstämman offentliggörs fredagen den 4 juni 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE 

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

•          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 maj 2021, och

•          dels senast torsdagen den 3 juni 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Raybased Holding tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast måndagen den 31 maj 2021 för att få delta i extra bolagsstämman, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. 

FÖRHANDSRÖSTNING  

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.raybased.com. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 3 juni 2021. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Raybased Holding AB (publ), A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda. Ifyllt formulär får även inges per e-post till info@raybased.com. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.  

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://raybased.com/dokument, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1.         Val av ordförande vid extra bolagsstämman

2.         Val av en eller två justeringsmän

3.         Framläggande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordning

5.         Fråga huruvida extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6.         Beslut om antagande av ny bolagsordning

7.         Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier för att möjliggöra förvärv

8.         Beslut om generellt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

9.         Beslut om sammanläggning av aktier

10.       Val av antal styrelseledamöter

11.       Beslut om styrelsearvode

12.       Val av styrelseledamöter

13.       Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner

14.       Beslut om antagande av ny bolagsordning

BESLUTSFÖRSLAG ETC. 

Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman 

Bolagets styrelse har föreslagit att Fredrik Brodin, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman. 

Punkt 2 – Val av en eller två justeringsmän 

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Jan Eriksson och Lennart Olving, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.  

Punkt 3 – Framläggande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Raybased Holding, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna. 

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom styrelsens säte ändras, bolagets verksamhetsföremål ändras samt gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras, i enlighet med vad som framgår nedan.  

Styrelsen föreslår att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 2 härefter ska ha följande lydelse: 

”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.”

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 3 härefter ska ha följande lydelse:  

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvärva och förvalta aktier och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.” 

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 4 härefter ska ha följande lydelse:  

”Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.” 

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 5 härefter ska ha följande lydelse:  

”Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.” 

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget i punkt 7 och 9, att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7 och att emissionen och beslutet i enlighet med punkt 9 registreras hos Bolagsverket.  

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier för att möjliggöra förvärv 

Goldcup 27464 unt. Randviken Förvärv AB, org.nr 559308-9682, (”Fastighetsbolaget”) har, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat fastigheter av Fastpartner AB (publ), Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Nötudden Fastigheter Holding AB, Cernera Fastigheter AB, Landia AB, Randviken Fastigheter AB (publ), Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding AB (”Säljarna”) mot revers samt erhållit lån från Relevante Wealth Management AB, Vault Investment Holdings AB, Vincero AB, Victorycastle AB, Aboutvalue Ekonomi AB, Antja AB och Samfin Invest AB (”Långivarna”). Därefter har Raybased Holding ingått en överenskommelse med Fastighetsbolagets ägare varigenom bolaget förvärvar samtliga aktier i Fastighetsbolaget mot betalning till Fastighetsbolagets ägare i form av kontant betalning av ett belopp motsvarande aktiekapitalet i Fastighetsbolaget och dess dotterbolag. 

Det noteras att Raybased Holdings förvärv av aktierna i Fastighetsbolaget är villkorat av att (i) extra bolagsstämma i Raybased Holding fattar nödvändiga beslut för genomförandet av förvärvet, innefattande bland annat antagande av ny bolagsordning och bemyndigande till styrelsen att besluta om en kvittningsemission till Säljarna och Långivarna, varigenom Säljarnas reverser och Långivarnas fordringar, sedan bolaget övertagit betalningsansvaret, kvittas mot nyemitterade aktier i Raybased, (ii) bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet, fattar beslut om kvittningsemissionen, samt (iii) bolaget erhåller bankfinansiering motsvarande cirka 50 procent av fastighetsvärdet. Genom styrelsens förslag enligt denna punkt 7 underställs slutförandet av förvärvet bolagsstämmans prövning. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra förvärvet av Fastighetsbolaget. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra emission till Säljarna och Långivarna för kvittning av reverserna respektive fordringarna.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6. 

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Punkt 8 – Beslut om generellt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier  

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för genomförd registrering hos Bolagsverket av emissionen i enlighet med punkt 8 och sammanläggningen i enlighet med punkt 9 om högst 10 procent. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. 

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  

Punkt 9 – Beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av samtliga aktier i bolaget varigenom ett hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie.  

Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med hundra kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Säljarna (enligt definition i punkt 7) för att innehavet ska bli jämnt delbart med hundra. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Styrelsen bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen.  

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB. 

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7 och att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7 och att emissionen och beslutet i enlighet med punkt 6 registreras hos Bolagsverket. 

Punkt 10 – Val av antal styrelseledamöter 

Neptunia Invest AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) och att antalet suppleanter ska vara en (1).  

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7 och att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7.  

Punkt 11 – Beslut om styrelsearvode 

Neptunia Invest AB (publ) föreslår att arvode till styrelsens ordinarie ledamöter och ledamöter i av styrelsen inrättade utskott ska utgå med totalt 1 800 000 kronor, att fördelas lika mellan styrelsens ordinarie ledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7 samt att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7. 

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter 

Neptunia Invest AB (publ) föreslår val av Tobias Emanuelsson, Lars Thagesson, Robin Rutili, Douglas Westerberg, Einar Lindquist och omval av Fredrik Brodin till ordinarie styrelseledamöter och av Oskar Malmén till styrelsesuppleant, samt av Tobias Emanuelsson till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med Neptunia Invest AB (publ):s förslag kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Tobias Emanuelsson (ordförande), Lars Thagesson, Robin Rutili, Douglas Westerberg, Fredrik Brodin, Einar Lindquist och Oskar Malmén som styrelsesuppleant. Noteras att Jan Eriksson, Lennart Olving, Sverker Littorin, Ulrika Steiner och Klas Gustafsson kommer att avgå som styrelseledamöter för det fall att stämman beslutar i enlighet med förslaget. Information om ledamöterna föreslagna för nyval följer nedan.  

Tobias Emanuelsson 

Födelseår: 1978. 

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Bakgrund: Grundare av Randviken Fastigheter, grundare och VD för Polar Structure, Vault Investment Partners och dessförinnan grundare av Scandinavian Property Group. Sitter för närvarande i styrelsen för bl.a. HEBA Fastighets AB. 

Lars Thagesson 

Födelseår: 1959. 

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Bakgrund: Vice VD och COO för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, medgrundare och COO för Hemfosa Fastigheter. Tidigare vice VD och COO samt andra befattningar inom Kungsledenkoncernen. 

Robin Rutili 

Födelseår: 1973. 

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Bakgrund: Grundare och VD för Vincero, grundare av investmentbolaget Buildroid, ordförande i Netmore Group, medgrundare av Doktor.se, Dentalum AB samt Hidden Dreams. Robin har omfattande erfarenhet från entreprenörskap och tech-investeringar samt från fastighetsinvesteringar. 

Douglas Westerberg 

Födelseår: 1989. 

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Bakgrund: Tidigare medgrundare av Newtor Property Group, ordförande för Nötudden Fastigheter och har god erfarenhet från fastighetsutveckling och förvaltning av fastigheter. Styrelseledamot i Nötudden Capital med fokus på industriella förvärv samt tidiga investeringar i teknikbolag såsom Budbee, War On Cancer, TrackLib, Mendi m.fl.. 

Einar Lindquist 

Födelseår: 1959. 

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Bakgrund: Över trettio års erfarenhet från telekom/IT/cybersäkerhet, inkluderande ledande befattningar inom Ericsson-koncernen. Einar har bakgrund som VD/styrelsemedlem för ett flertal bolag, t ex. Sensative, Advenica, Cryptzone och Teligent. 

Oskar Malmén 

Födelseår: 1986. 

Aktieinnehav i bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Bakgrund: Oskar är Investment Manager på Uddetorp Invest och affärsutvecklingschef på Cernera Fastigheter. Tidigare tio års erfarenhet från banksektorn, senast som affärschef på Sparbanken Sjuhärad. Innan dess tre års tjänstgöring inom Amfibiekåren. Oskar är styrelseordförande i skönhetsföretaget Noberu. 

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7, att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7 samt att aktier som emitteras på basis av bemyndigandet i punkt 7 har tilldelats. 

Punkt 13 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om riktad emission av högst 885 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till VD, de övriga medlemmarna av den nya ledningsgruppen samt till övriga anställda i Raybased Holding/Randviken Fastigheter AB (publ) efter genomförandet av förvärvet som beskrivs i punkt 7. 

Incitamentsprogrammet innebär att VD erbjuds att teckna högst 600 000 teckningsoptioner, övriga medlemmar av den nya ledningsgruppen erbjuds att teckna högst 320 000 teckningsoptioner vardera samt att övriga anställda erbjuds att teckna högst 42 000 teckningsoptioner vardera.  

Initialt erbjuds varje deltagare att förvärva så många av det totala antalet optioner som framgår i kolumnen ”antal teckningsoptioner per deltagare” i nedanstående tabell. För det fall att någon eller några deltagare inte förvärvar hela sin andel, har bolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) deltagare att förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska  tillkomma deltagarna pro rata i förhållande till deras erbjudna antal teckningsoptioner och inte överskrida det antalet optioner som framgår i kolumnen ”maximalt antal teckningsoptioner per deltagare” i nedanstående tabell.  

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fem månader och två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom en vecka efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Raybased Holding till en teckningskurs om 130 % av det volymvägda genomsnittspriset på bolagets aktie beräknat under en period om 10 handelsdagar före tidpunkten för teckning av teckningsoptionerna. 

Teckning av aktie kan ske under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2024, dock tidigast den 1 oktober 2024 och senast den 15 december 2024, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 oktober – 31 december 2024, dock tidigast den 1 januari 2025 och senast den 15 mars 2025. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 

Priset per teckningsoption vid teckning ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan. 

Omfattning och kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal och utspädning
Kostnaderna för programmet består av vissa begränsade kostnader för administration av programmet. Den totala kostnaden som belastar Raybased Holding för teckningsoptionsprogrammet beräknas uppgå till mindre än 200 000 kronor under programmets löptid. 

Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Raybased Holdings nyckeltal. Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner kommer maximalt 885 000 aktier att tilldelas deltagare enligt programmet, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 3 procent av antalet aktier och röster i bolaget (baserat på totalt antal aktier i bolaget efter att styrelsen beslutat om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7 och att emissionen och beslutet i enlighet med punkt 9 registrerats hos Bolagsverket). 

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av incitamentsprogrammet överväger de till programmet hänförliga kostnaderna och utspädningseffekten. 

Syftet med incitamentsprogrammet 
Syftet med incitamentsprogrammet är att behålla en kompetent ledning i bolaget genom att erbjuda ledande befattningshavare ett långsiktigt ägandeengagemang i bolaget och därigenom möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier samt att öka ledande befattningshavares känsla av samhörighet med bolaget och dess övriga aktieägare. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. 

Beredning av förslaget 
Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. 

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m. 
För en beskrivning av bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020, not 16. 

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. 

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7 och att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7.  

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Punkt 14 – Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom bolagets företagsnamn Raybased Holding AB (publ) ändras till Randviken Fastigheter AB (publ), i enlighet med vad som framgår nedan. 

Styrelsen föreslår att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 1 härefter ska ha följande lydelse: 

”Bolagets företagsnamn är Randviken Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.” 

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget i punkt 6 och 7, att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 7 och att emissionen registreras hos Bolagsverket. Förevarande beslut avseende ändringen av punkten 1 i bolagets befintliga bolagsordning är villkorat av att bolagsstämma i Randviken Fastigheter AB (publ), org. nr 559103-1983, beslutar om namnbyte. 

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

ÖVRIG INFORMATION 

Antal aktier och röster 

I bolaget finns totalt 73 666 428 aktier och röster.  

Bemyndigande 

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Handlingar 

Fullmakts- och förhandsröstningsformulär, styrelsens fullständiga förslag, samt information om föreslagna styrelseledamöter, finns tillgängligt på bolagets webbplats https://raybased.com/dokument. Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares frågerätt 

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Med anledning av att extra bolagsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen till Raybased Holding AB (publ), A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda, eller via e-post till info@raybased.com, senast den 25 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda, och på bolagets webbplats, www.raybased.com, senast den 30 maj 2021. Upplysningar kommer också inom samma tid skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Trollhättan i maj 2021 

RAYBASED HOLDING AB (PUBL) 

STYRELSEN 

För ytterligare information kontakta: 

Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ) 

Telefon: +46 702 58 38 88 

jonas.almquist@raybased.com  

Fredrik Brodin, Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ) 

Telefon: +46 708 88 88 65 

fredrik@broville.se 

Om Raybased Holding 

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Senaste nyheterna