KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

maj 6, 2021 | Raybased Nyheter - Cision

Raybased Holding AB (publ), org.nr 556776-3213, med säte i Trollhättan, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 juni 2021.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Raybased Holding, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta

Publicerad av på https://news.cision.com/se/raybased/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c3341899.

Senaste nyheterna