Raybased besökte ett antal aktörer i USA

Under föregående vecka genomförde Raybased ett stort antal besök hos olika aktörer i USA.
Raybaseds systemarkitektur, vår öppna plattform och vår teknologi baserad på generell och distribuerad intelligens i puckar och sensorer presenterades. Raybaseds helhetskoncept från design till byggnation, brukande och digital förvaltning väckte mycket uppmärksamhet.

Slutsatsen från de olika besöken är att ett flertal av aktörerna fann Raybaseds teknologi och plattform unik och att det finns ett mycket stort intresse för systemet. Bland de aktörer som besöktes finns såväl stora institutioner som konsultföretag med tydlig inriktning på miljö och energieffektiviseringsarbete, samt tillverkare av stora fastighetsstyrningssystem, och mjukvaruleverantörer.

Ett antal uppföljningar kommer nu att ske under NDA.

Framförallt var det tre tekniska styrkor hos Raybased som väckte uppmärksamhet:

-Vår skalbara trådlösa teknik, som till skillnad mot andra system på marknaden, kan byggas ut till mycket stora installationer.

– Att vi är data-agnostiska, vilket i vårt fall innebär att vilken funktion som helst kan prata med vilken annan funktion som helst, på samma sätt, oavsett vilken typ av data det är och var den befinner sig. Det är som att lägga ett brev på brevlådan och postsystemet ser till att det kommer fram till rätt mottagare utan att jag behöver veta hur det går till. I stora och komplexa system är det här en stor  konkurrensfördel. Systemen kan ändras och byggas ut med minimal påverkan på existerande komponenter.

-Vår virtuella utvecklings- och installationsmiljö som ger möjlighet att simulera systemet innan det byggs och att automatiskt generera all funktionalitet. Dels upplevs den virtuella miljön som ett framtidsinriktat och intuitivt sätt att arbeta, där även icke-teknisk personal kan delta. Dels ger den hårt styrda arbetsprocessen en rad fördelar: Manuella misstag undviks, det blir enklare att göra rätt från början och ledtiderna kortas. Mest uppmärksammat blev att vi med vår metod har skapat en ”Digital Twin” – ett begrepp som innebär att dokumentation, simuleringsmodeller och den fysiska installationen alltid överensstämmer med varandra. Sök t.ex. på ”Forbes Digital Twin” för mer information.

VD, Lennart Olving Raybased kommenterar
”Veckan i USA var mycket intressant, vi träffade ett flertal bolag som ganska fort konstaterade att den teknik och plattform som Raybased erbjuder i form av att kunna monitorera och styra alla elektiska installationer är unik. Till det kan läggas att ett antal av företagen tycker att det processtänk som Raybased har skapat, med konfigurationsverktyget som bas, verkar otroligt spännande och ger nya möjligheter när man projekterar ombyggnationer eller bygger nya fastigheter. Under det kommande kvartalet kommer vi att ha uppföljningsmöten.”