Vetenskaplig studie genomförd – Raybased levererar även mjuka värden!

Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknikföretaget Raybased finansierat och genomfört ett forskningsprojekt om energibesparing.

Forskningsprojektet syftar till att få en fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av såväl implementering som användande av Raybaseds energisparsystem i den dagliga verksamheten på förskolan Vitsippan i Trollhättan. Fokus har alltså legat på människor och deras vardag. Raybaseds systemet omfattar styrning av belysning, värme och ventilation.

På Raybased är vi nöjda med att användarna upplevt systemet som mycket positivt. Vi har t.ex. fått höra, att kunna tända upp hela förskolan på en gång uppskattas särskilt tidiga vintermorgnar då en del säger sig ha upplevt en viss otrygghet eller mörkerrädsla i det ännu mörka huset, att kokerskan menar att rörelsestyrd belysning förenklar när hon ska bära in och ut saker ur förråd och att visa temperatur i rummet gör det lättare att enas om hur varmt det ska vara. Pedagogisk personal har även kunnat dra nytta av systemet som läromedel för miljömedvetenhet när de undervisat barnen om energi och vatten. Både systemet i sig och att Bravidas elektriker var duktiga på att förklara för eleverna hur systemet fungerar gjorde eleverna mycket intresserade.

Det är ingen tvekan om att rapporten visar att Raybaseds energisparsystem inklusive installation, den tekniska informationen och de upplevda funktionerna har mottagits mycket positivt av såväl den pedagogiska- som servicepersonalen

Rapporten visar att alla intervjuade rekommenderar Raybaseds system till andra förskolor, men av olika skäl. Bland den pedagogiska personalen talar man främst om den förbättrade arbetsmiljön, medan servicelaget i första hand framhåller systemets potential att öka miljömedvetenheten hos alla som arbetar i förskolan.

När beslutet fattades att installera Raybaseds system i Vitsippan så gjordes det på ekonomiska grunder – övervaka samtliga tekniska system på avstånd för att minimera underhållskostnader och energieffektivisera för att sänka driftkostnader. Dessa är ekonomiska värden som är lätta att kravställa på, mäta och följa upp. Det är även dessa värden som möjliggjorde för Kraftstaden Fastigheter AB att investera i ett Raybased system. Rapporten visar att det är minst lika viktigt att ta hänsyn till systemets positiva inverkan på arbetsmiljön, dvs det finns mer att hämta från tekniska system än kostnadsbesparingar.

Raybased tackar speciellt forskarna Marita Lundström och Monica Orwehag för den vetenskapliga rapporten.

Raybased tackar samtliga parter som varit inblandade i detta initiativ; Kraftstaden Fastigheter AB (fd Trollhättan Tomt AB), personalen på Vitsippan, Högskolan Väst och Bravida.

För dig som vill läsa hela rapporten; Energibesparing i ord och handling, klicka här!