Välkommen att teckna Aktier i Raybased


Sorry, this entry is only available in Swedish.

(Svenska) Teckna dina aktier direkt på Webben!

Med hjälp av Bank-ID kan du via signrportal.se teckna dina aktier i Raybased online!

(Svenska) Emissionen i sammandrag

(Svenska) Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen:
16,74 MSEK före emissionskostnader.

(Svenska) Emissionsvillkor i Företrädesmissionen:
För varje på avstämnings-
dagen innehavd aktie erhålles sex tecknings-
rätter. Det krävs sju teckningsrätter för teckning av en ny Aktie.

(Svenska) Teckningskurs:
2,45 SEK per Aktie.

(Svenska) Teckningstid:
8 - 25 maj 2018.

(Svenska) Handel i teckningsrätter:
8 - 23 maj 2018.

(Svenska) Handel i Betald Tecknad Aktie (”BTA”):
Från och med 8 maj 2018 till dess Företrädes-
emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till Aktier sker, vilket beräknas ske omkring vecka 25.

Värdering baserat på emissionskursen:
19,5 MSEK

Listat på:
Aktietorget