Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018.

Integritetspolicy
Raybased AB värnar om den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda
insamlade personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för
dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur personuppgifter
behandlas av Raybased. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i
samband med kundförfrågningar, beställningar, köp etc. som görs i relation till
Raybased AB. Integritetspolicyn gäller även personal och kontaktpersoner hos
leverantörer samt kunder och myndigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig
Raybased AB (556776–3213), A Odhners gata 41, 421 30 Västra Frölunda är ansvarig
för behandlingen av personuppgifter. Du kan kontakta vår ansvarige medarbetare på
telefon 0725-48 66 88 eller via mail info@raybased.com.

Vilka personuppgifter behandlas
Raybased behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss. När du gör
en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när
du registrerar dig för nyhetsbrev.

Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt
och strävan är alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då
bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av
personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda
är något mer omfattande av både lagliga, allmänna och praktiska skäl.

Exempel på personuppgifter som bolaget kan komma att behandla:

Oftast
Namn, Titel, Adress, E-post, Telefonnummer

Undantagsvis, anställda
Födelsedatum, Närstående data:  För att komma i kontakt om olycka sker, Bankuppgifter:  För utbetalning av löner / ersättning, Uppgifter som registreras självmant via t ex hemsidan

Var och hur lagras personuppgifterna
Personuppgifter lagras i vårt affärssystem, CRM-system, i kontaktlistor, på våra
servrar och i pärmar; digitalt och i pappersformat. Genom de matriser och den
kartläggning företaget har gjort anser vi oss ha god kontroll och kan därmed visa vad
vi har för uppgifter och var de finns lagrade. Denna kartläggning ligger till grund för
den registrerades rättigheter; förfrågan om utdrag eller rätten att ”bli glömd”.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter
Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot kunder,
leverantörer, anställda och myndigheter.

Personuppgifter om våra kunder används för att säkerställa god service som
leveranser, uppföljning och information men även för kundanalyser och
marknadsföring. Alla har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för
direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter lämnar vi information om
detta och hur man kan motsätta sig det via vår hemsida om det inte framgår på
annat sätt.

Personuppgifter angående våra leverantörer är ringa men de som finns används
främst för att kommunicera inköp, prisförfrågningar och tekniska frågor.

Personuppgifter om våra anställda behövs för vidare information till den anställde
men också till banker för utbetalning av lön och till myndigheter för rapporter enligt
bokförings- och skattelagen. Personuppgifter om anställds anhöriga är för att kunna
informera om något händer den anställde.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
Raybased behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig
och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som
enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt
samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Under förutsättning att inget rättsligt förhållande säger annat, t ex bokföringslagen,
kommer uppgifterna som samlats in i enlighet med vad som anges ovan raderas när
ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Raybased värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte
vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket
innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med fokus på integritet och skyddar i hög grad
mot intrång, skadegörelse eller förändringar som kan innebära en risk för den
personliga integriteten.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte
samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra
förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall bolaget använder sig av
personuppgiftsbiträden d.v.s. en tredje part upprättar vi sekretessavtal samt
säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Raybased kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex
polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är
skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Raybased kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning
än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst
begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga
personuppgifter rättade, att Raybased skall sluta behandla samt radera dina
personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din
rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke
har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen
kontakta i sådant fall Raybased genom kontaktuppgifterna till ansvarig för
personuppgifter telefon 0725-486688 eller info@raybased.com.