Finansiella rapporter

Här hittar du Raybased’s årsredovisningar, prospekt, bokslut och övrig finansiell information.

* Olika redovisningsprinciper har tillämpats för år 2013 jämfört med år 2014, vilket kan innebära brister i jämförbarheten mellan åren.
** Enligt K3, dvs det regelverk som Raybased redovisar efter, skall statliga bidrag som erhålls för att finansiera anläggningstillgångar (till vilka aktiverat utvecklingsarbete räknas) minska tillgångens anskaffningsvärde. I årsredovisningen har detta beaktats men ej när kommunikén avgavs. Effekten är att bolaget visar mindre intäkter och motsvarande mindre aktiverade utvecklingskostnader. Över sikt kommer summa resultat vara samma eftersom de framtida avskrivningarna av utvecklingsarbetet minskar lika mycket som intäkten minskar i år.