Välkommen att teckna Aktier i Raybased


Raybased gör fastigheter SMARTA

Kort om Raybased

Raybased utvecklar och säljer en trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter.
Raybased säljer till både ägare och förvaltare av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter både vid nybyggnation och ombyggnation av befintliga byggnader liksom till byggföretag, installatörer och leverantörer av system till fastigheter. Raybaseds kunder finns globalt, där energikostnader är höga och kunder har fokus på energieffektivisering.

Bakgrund och Motiv

Sedan bolagets start har verksamheten varit inriktad på utveckling och försäljning av trådlös hårdvara för informationsinhämtning från, och styrning av fastigheter.

Under 2019 och 2020 har Raybased genomfört en strategisk förändring. Raybased har utnyttjat en kombination av egenutvecklade produkter, RB Mesh systemet, tillsammans med hårdvara från externa leverantörer för att skapa kompletta tjänster för fastighetsägare. Grunden för detta tjänsteerbjudande utgörs av Bolagets väletablerade position och kompetens inom lösningar för övervakning och styrning av fastigheter, inom den växande marknaden för digitalisering av fastigheter och byggnader.

Emissionslikviden skall användas till att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden i enlighet med nedan beskrivna åtgärder. Emissionen är i sin helhet täckt av garantier. Nedan presenteras fördelningen av likviden med prioriteringsordning:

• Produktion av relevant marknadsmaterial, ny hemsida samt intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter. För stärkning av den egna säljorganisationen. Ökat nätverksbyggande, bland annat via nya samarbetspartners. (cirka 30 % av nettolikviden). • Vidareutveckla mjukvaruplattformen Raybased 2Way och existerande tjänster. Utveckla och lansera nya tjänster. (cirka 35 % av nettolikviden).

• Vidareutveckla Bolagets koncept RB-Mesh (cirka 10 % av nettolikviden).

• Täcka övriga löpande rörelsekostnader (cirka 25 % av nettolikviden).

Genom denna företrädesemission, garanterad till 100% av våra huvudägare som samtliga är verksamma inom fastighetsbranschen, så kommer Raybased vara ett skuldfritt bolag, väl kapitaliserat med kommersiellt färdiga tjänster. Redo att sätta sitt avtryck i den globalt snabbväxande Proptech marknaden. Redo för att minska världens CO2 utsläpp. Helt enkelt redo att bli ”The Next Star”!

Välkomna att teckna aktier i Raybased

Jonas Almquist, VD Raybased AB

TECKA DINA AKTIER HÄR

Emissionen i sammandrag

Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen:
24,55 MSEK före emissionskostnader

Emissionsvillkor i Företrädesmissionen:
För varje innehavd aktie erhålls två (2) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie

Teckningskurs:
0,5 SEK per Aktie

Teckningstid:
9 - 23 juni 2020

Handel i teckningsrätter (”TR”):
9 - 18 juni 2020

Handel i Betald Tecknad Aktie (”BTA”):
9 juni 2020 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket