KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i RAYBASED AB (PUBL)

Aktieägarna i RaybasedAB (publ), 556776–3213, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den
13 augusti 2019, kl. 14.00 på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda.

Tryck här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet