Om Raybased

Om Raybased

Raybased verksamhet startade i begränsad skala år 2011. Raybased har sedan dess utvecklat en öppen trådlös plattform för avancerad fastighetsautomation.

Systemet gör det möjligt att utforma applikationer som styr och optimerar fastighetsfunktioner som t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Raybased förenar därmed Internet of Things med fastighetsautomation.

Raybased riktar sig initialt främst mot ombyggnationer av befintliga kommersiella fastigheter. Dessa har ofta stora behov av bl.a. energieffektivisering, men har svårt att motivera den höga totalkostnad som professionella system medför. Raybased förenar de professionella trådbundna systemens prestanda med befintliga trådlösa systems prisbild och användarvänlighet. Raybased utgör därmed ett trådlöst professionellt system. För många befintliga fastigheter är Raybased’s system det enda realistiska alternativet att införa modern fastighetsautomation.